Arxiu de categories Laboral

MODIFICACIONS EN MATÈRIA LABORAL (RDL 16/2013)

CIRCULAR INFORMATIVA

Com ja sabeu el passat dia 22/12/2013 va entrar en vigor el RDL 16/2016, de 20/12/2013 (BOE 21/12/2013) que introdueix diverses modificacions en matèria laboral.

CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL

 – La norma fa una revisió de la contractació a temps parcial (art. 12 ET). Una de les que crec que us pot interessar més a efectes pràctics és la obligatorietat de portar un registre de les hores que realitzen els treballadors a temps parcial. Així caldrà deixar constància diària de les hores que realitzen aquests treballadors i s’han de totalitzar mensualment lliurant-li la còpia al treballador al donar-li la nòmina.

Cal  mantenir  el  registre  durant  quatre  anys.  De  moment  no  ens  consta  que  s’hagi

modificat la  Llei  d’infraccions per tal  de considerar-lo  sancionable per part  de la Inspecció  de  Treball,  però no es  pot  descartar.  De  moment, la  única  sanció que s’imposarà serà – i no és menor – considerar el contracte celebrat a jornada completa llevat de que es provi el contrari.

 • Respecte als treballadors de la llar no s’ha de realitzar el
 • No ens  indica  quin  mètode  emprar  així  que  suggerim  que  si  no  es  té  sistema   de marcatge, es faci servir un llibre de registre.
 • Desapareixen les hores extraordinàries (llevat les causades per força major: catàstrofes)

i s’amplien les complementàries ( les “pactades” més ara les “pactades voluntàries”), amb límits, sense poder arribar mai a realitzar una jornada ordinària en el sector. Per tant, el que es consideraven hores extres podran configurar-se en els contractes indefinits i d’ almenys 10 hores setmanals – com a complementàries, essent voluntàries pel treballador. El seu preu serà el de l’hora ordinària.

– En qualsevol cas, la seva realització s’ha de preavisar amb TRES dies d’antelació.

PERÍODE DE PROVA

En les empreses de menys de 25 treballadors, el període de prova no podrà ésser superior a TRES mesos. Els tècnics titulats segueixen tenint un període de prova de SIS mesos.

En els CONTRACTES TEMPORALS INFERIORS A SIS MESOS el període de prova no podrà superar el de UN mes.

Els contractes celebrats anteriorment a 22/12/2013 poden mantenir el període de prova estipulat.

CONTRACTE PER TEMPS INDEFINIT DE SUPORT A EMPRENEDORS

 A partir d’ara es pot celebrar a temps parcial. Es mantenen les bonificacions a la contractació, però proporcionals a la jornada pactada.

En l’impost de societats (art. 43) la deducció per la celebració d’aquest contracte serà proporcional a la jornada.

CONCEPTES COMPUTABLES EN LA BASE DE COTITZACIÓ DEL RGSS

 S’ha modificat l’article 109 de la LGSS. No queda massa clara la redacció ni l’abast, però en principi:

 • S’ha de mantenir la cotització de la remuneració en espècie de la que fins ara no es feia esment exprés.
 •  S’haurà de cotitzar pels plusos de transport i distància,  les   assegurances mèdiques, les aportacions a plans de pensions a favor  dels treballadors, i qualsevol altre concepte no inclòs en dietes, ja que ara no es cotitzaven.

S’ha suprimit de l’article 109.2.a l’esment que es feia a aquests conceptes com a no cotitzables. Aquest canvi suposa un increment de cotització a la nòmina de cada treballador/a i comporta una disminució de l’import net mensual. Durant el mes de febrer s’hauran de presentar les cotitzacions del mes de desembre de 2013 referents al plus transport.

AUTÒNOMS

A partir de gener els autònoms que tinguin contractats almenys 10 treballadors per a l’exercici següent, la seva base mínima RETA serà idèntica a la del Grup Cotització 1 del RGSS (1.061,79€). També hauran de cotitzar per aquesta base de 1.061,79€ els administradors de qualsevol tipus de societat. És a dir, en aquests casos si es venia cotitzant per la base mínima es passarà de pagar 256,72€ a 314,40€ mensuals.

 

Descargar PDF

RECOLZAMENT ALS EMPRENEDORS (Llei 14/2013 de 27 de setembre)

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització

ÀMBIT LABORAL

►Reducció de la quota d’autònoms pels treballadors per compte aliena que es donin d’alta per primera vegada en Règim d’autònoms:  Les noves altes d’autònoms  que compaginin els dos règims podran escollir una base de cotització

1

Reducció quota autònoms majors 30 anys:

Els incorporats al RETA majors de 30 anys que no haguessin estat donats d’alta en els 5 anys anteriors, podran aplicar-se les bonificacions i reduccions, excepte en incapacitat temporal, resultant d’aplicar per un període de 18 mesos la següent escala:

 1. Reducció del 80% de la quota els 6 primers mesos
 2. Reducció del 50% de la quota durant els 6 primers mesos
 3. Reducció del 30% de la quota durant 6 mesos més

No serà d’aplicació si contracten a treballadors per compte aliena. També s’aplicarà als socis de cooperatives.

Reducció quota autònoms per a persones amb discapacitat:

►S’amplien els supòsits en que les PIMES podran assumir directament la prevenció de riscos laborals en empreses amb un sol centre de treball i fins a 25 treballadors. L’empresari ha de desenvolupar de forma habitual l’activitat en el centre i tenir la capacitat necessària.

► S’elimina la obligació de tenir un llibre de visites per a la inspecció de treball, i en el seu lloc serà la Inspecció la que s’encarregui de mantenir aquesta informació a través del llibre electrònic de visites que desenvolupi l’autoritat central.

Embargament de la vivenda habitual per deutes amb la Seguretat social

S’amplia el termini de 1 a 2 anys el termini que ha de passar entre la notificació de la 1ª diligència d’embargament i la realització material de la subhasta, el concurs o qualsevol altre mitjà, quan afecti a la residència habitual d’un autònom.

Si l’autònom pot acreditar que és la vivenda habitual,  l’execució de l’embarg quedarà condicionada en 1er lloc que no es coneguin altres béns suficients del deutor, i,en segon lloc, que entre la notificació de la primera diligència d’embarg i la realització material de la subhasta passin mínim 2 anys.

Visat estrangeria. Es facilitarà als estrangers que vulguin invertir a Espanya la seva entrada i permanència  en territori espanyol per raons d’interès econòmic (inversors, personal altament qualificat, …)

 

Descargar PDF

RECOLZAMENT ALS EMPRENEDORS (Llei 11/2013 de 26 de juliol)

Llei 11/2013 de 26 de juliol de 2013 de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació

Mesures laborals:

 • Es torna a mencionar la bonificació/reducció als autònoms menors de 30 anys (o 35 en dones), que no tinguin treballadors, i que no haguessin estat donats d’alta en aquest règim en els últims 5 anys del 80% (6 mesos) + 50% (6 mesos) + 30% (3 mesos) + 30% (15 mesos) . No aplicable si es té treballadors.
 • S’estableixen reduccions/bonificacions per als autònoms amb un grau de discapacitat >33%
 • Es torna a mencionar la compatibilització pels menors de 30 anys de la prestació d’atur amb l’inici d’una activitat per compta pròpia, amb el màxim de 270 dies (9 mesos), si compleixen:
  • Ser menors de 30 anys en el moment de l’inici de l’activitat per compta pròpia i no tenir treballadors
  • licitar-ho en el termini de 15 dies des de l’inici de l’activitat per compta pròpia (sinó es perd el dret)
 • Es modifica la capitalització de l’atur que queda:
 1. Es pot demanar d’una sola vegada el 60% de l’atur pendent o el 100% en cas de homes joves menor de 30 anys o dones menors de 35.
 2. Els menors de 30 anys poden demanar el 100% per a realitzar una aportació al capital social d’una entitat mercantil de nova constitució, o constituïda en els últims 12 mesos, sempre que realitzin una activitat professional o laboral de caràcter indefinit (independentment del règim de la Seg.Social que vagin), i mantenir-se per un període mínim de 18 mesos. (no hi pot haver hagut vincle laboral previ)
 3. Els menors de 30 anys podran incloure dins la inversió a justificar les despeses de constitució/assessorament per a la posta en marxa d’una entitat.
 • S’estableix com a causa de suspensió de la prestació d’atur, amb possibilitat de reanudar la prestació, la realització d’un treball per compta pròpia inferior a 24 mesos, o 60 mesos en menors de 30 anys
 • En la obligació de cotitzar per contingències professionals per a les noves altes a partir de 1-1-2013, posposat a 1-1-2014, estableix que pels menors de 30 anys tindrà caràcter voluntari.
 • Es modifiquen les bonificacions en la contractació de joves i majors de 45 anys:

2 3 4 5 6 7

Reial Decret – Llei 11/2013, de 2 d’agost, per la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i social

 • Es millora les condicions del treballadors a temps parcial per causar dret a les prestacions de jubilació, incapacitat, maternitat i paternitat.
 • Es modifiquen articles de l’Estatut dels Treballadors
 • Es modifiquen articles sobre les Sancions de la Seguretat Social

 

Descargar PDF

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació del nostre lloc web. Si continua
navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a l'apartat de Política de cookies.

ACEPTAR

Aviso de cookies
CatalanEnglishFrenchSpanish