Arxiu de categories Laboral

Reial Decret Llei 20/2011

El passat 30 de desembre es va aprovar el Reial Decret Llei 20/2011 de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.

Entre les mesures aprovades, destaquem les que creiem poden ser del seu interès:

IRPF

-Deducció per inversió en vivenda habitual.

Amb efectes retroactius a 1/1/2011 s’ha suprimit el límit que es va fixar en la Llei de Pressupostos pel 2011, per a l’aplicació de la deducció als contribuents amb base imposable inferior a 24.107,20 euros. Per tant en l’exercici 2011 podran aplicar aquesta deducció tots els contribuents, independentment de quina sigui la seva base imposable.

La base màxima de deducció per adquisició, construcció, ampliació o rehabilitació es manté en 9.040 € anuals, amb una deducció estatal del 7,5%. Per als supòsits d’obres i instal·lacions d’adequació per a discapacitats la base màxima és de 12.080€.

-Gravamen complementari a la quota íntegra estatal.

En els períodes impositius 2012 i 2013 la quota íntegra estatal s’incrementa en els següents imports:

a) El resultant d’aplicar a la base liquidable general els següents tipus:

1

b) El resultant d’aplicar a la base liquidable de l’estalvi els tipus de la següent escala:

2

-Increment en la quota de retenció

Per al càlcul de la retenció dels rendiments del treball per als exercici 2012 i 2013 es tindrà en compte la taula del punt a) anterior. No obstant es començarà a aplicar a 1 de febrer del 2012. Això significa que a partir de febrer s’incrementarà la retenció dels treballadors.

-Increment del % de pagaments a compte del 19 la 21%

En els períodes impositius 2012 i 2013 els % de pagament a compte següents passen del 19% al 21%:

 • Rendiments del capital mobiliari
 • Guanys patrimonials derivats de la transmissió d’accions en institucions inversió col.lectiva
 • Guanys patrimonials derivats de l’aprofitament forestals
 • Premis
 • Arrendaments o subarrendaments d’immobles urbans
 • Rendiments procedents de la propietat intelectual, industrial, prestació assis.tècnica
 • Arrendament de béns mobles, negocis o mines
 • Ingressos a compte sobre la imputació de rendes per la cessió de drets d’imatge

–  Increment del % de retenció dels administradors i membre del consell d’administració

Durant els exercicis 2012 i 2013 s’incrementa el % de retenció del 35 al 42%

– Reducció per a manteniment d’ocupació

Es manté pel 2012 la reducció del 20% del rendiment d’activitats econòmiques, per aquells contribuents amb xifra de negocis inferior a 5.000.000 € i plantilla mitja inferior a 25 empleats, que mantinguin  o creen ocupació.

– Despeses i inversions en formació del personal

S’amplia al 2012 la no consideració com a retribució en espècie de les despeses efectuades per a habituar als empleats en la utilització de les noves tecnologies de la informació, quan la seva utilització només pugui realitzar-se fora del lloc i horari de treball.

IMPOST DE SOCIETATS

– Pagaments fraccionats.

Es manté la regulació vigent a  2011 pels pagaments fraccionats, inclòs l’increment de tipus introduïts pel RDL 9/2011:

Per a la opció de l’article 45.2 el tipus és del 18%.

Per a la opció de l’article 45.3 (en funció del resultat) el tipus és de:

3

– Deducció per a despeses de formació al personal

Amb efectes des de 1 de gener de 2012, les despeses efectuades durant els anys 2007 a 2012 per habituar als empleats en la utilització  de les noves tecnologies de la informació, quan la seva utilització només pugui realitzar-se fora del lloc i horari de treball, donaran dret a l’aplicació de la deducció  per a despeses de formació del personal.

– Percentatge de retenció i ingrés a compte

Des de 1 de gener de 2012 i fins a 31 de desembre de 2013, el % de retenció o ingrés a compte passa del 19 al 21%.

– Tipus de gravamen reduït per a microempreses que mantingui o creen ocupació

Es prorroga per 2012 el tipus reduït del 20% per a empreses amb menys de 5.000.000 euros de xifra de negoci, i menys de 25 treballadors  que mantinguin o creen ocupació, per al primer tram entre 0 i 300.000 euros.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

– El tipus de gravamen general passa del 24 al 24,75%

– S’incrementa del 19 al 21%:

 • El tipus complementari aplicable sobre les quantitats transferides al estranger amb càrrec a les rendes de l’establiment permanent.
 • Dividends i altres rendiments derivats de la participació en fons propis d’una entitat
 • Interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis
 • Guanys patrimonials derivats de transmissions.

 

IVA

– IVA reduït en adquisició de vivendes

Es prorroga fins a 31/12/2012 l’aplicació del tipus reduït del 4% a les entregues d’edificis aptes per a la seva utilització com a vivendes, incloses les places de pàrquing, amb un màxim de dos, transmeses conjuntament.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

– S’incrementa  pels exercicis 2012 i 2013 els tipus de gravamen d’aquest impost entre un 4 i un 10%  depenent de l’entrada en vigor de la corresponent ponència total de valors del municipi.

COTITZACIONS SOCIALS

– S’incrementa un 1% les bases màximes aplicables en els diferents règims.

– Autònoms

4

No obstant, per la base de cotització dels treballadors autònoms que abans dels 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol règim de la Seguretat Social 5 o més anys, hi ha regles específiques:

5

– Revalorització i manteniment del poder adquisitiu de les pensions

Mentre no s’aprovi la Llei de Pressupostos General de l’Estat pel 2012, continua vigent el contingut de la Llei de pressupostos pel 2011, però en matèria de pensions hi ha algunes modificacions, entre les que destaquen:

– S’incrementa pel 2012 un 1% les pensions de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva

– S’incrementa un 1% els imports de les pensions mínimes del sistema de la Seguretat Social i de les Classes Passives, de les pensions no contributives i de l’extingit “Seguro Obligatorio de la Vejez e Invalidez”, Aixa com les prestacions per fill a càrrec amb + 18 anys i minusvalia igual o superior al 65%.

– Límit màxim de percepció per pensió pública: 2.522,89 €/mes o 35.320,46 €/any

– Els perceptors de complement per mínims de les pensions de la Seguretat Social, rebran, abans de 1 d’abril de 2012 i en un únic pagament, la diferència entre la pensió rebuda en 2011 i la que hagués correspòs d’haver aplicat a les quantitats mínimes l’increment del 2,9% corresponent a l’IPC real de novembre 2010 a novembre 2011.

 

Es prorroga durant 6 mesos, l’ajuda econòmica d’acompanyament de 400 euros, a les persones que esgotin la seva protecció per atur, establerta en l’art. 6 del RDL 10/2011.

PROPERES NOVETATS

En el Consell de Ministres del dia 5 de gener, la vicepresidenta ha anunciat que s’intensificarà la investigació del frau fiscal, així com el control en la fase recaptatòria, a més d’augmentar la col.laboració amb les administracions tributàries autònomes.

Ha informat que Hisenda està estudiant la implantació de mesures per a limitar l’ús del pagament en efectiu de determinades transaccions econòmiques per lluitar així contra l’economia submergida i la utilització de diner en negre per aquests pagament.

Per tal de lluitar contra l’economia submergida es reforçaran els mecanismes de col.laboració amb la Inspecció de Treball i la Tresoreria de la Seguretat Social, i s’utilitzarà altra informació com consum d’energia elèctrica i terminals de targetes de crèdit per a detectar activitats econòmiques ocultes o parcialment declarades.

 

Descargar PDF

Novetats fiscals i laborals

Aquests últims dies s’han publicat vàries normatives legals que ens afecten pel tancament del 2012 i pel 2013:

 • Decret Llei 7/2012, de la Generalitat de Catalunya, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten a l’Impost sobre el Patrimoni.
 • Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la que s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.
 • Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013.


Impost sobre el Patrimoni

L’Estat ha prorrogat 1 any més la vigència de l’Impost de Patrimoni, establint una bonificació del 100%  a partir de l’1 de gener de 2014.

Amb efectes 31-12-2012  Catalunya ha modificat l’esmentat impost, rebaixant el mínim exempt de 700.000 a 500.000 euros, i incrementant un 5% els trams respecte la tarifa estatal i un 10% respecte al tram més alt (superior a 10.695.996,06 euros).  Es manté els 300.000 euros exempts per a la vivenda habitual. Al haver-se aprovat amb efectes 31-12-2012 significa que en la declaració del 2012 que es farà al maig-juny del 2013 ja estaran en vigor aquests canvis normatius.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

(canvis que entren en vigor a partir de 1 de gener de 2013)

 • Es suprimeix la deducció per inversió en vivenda habitual a partir de 1-1-2013, mantinguent un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31-12-2012.
 • Es crea un gravamen especial pels premis de loteries de l’Estat, Comunitats Autònomes, ONCE, Creu Roja i altres. Aquests premis passaran a tributar un 20%, estant els primers 2.500 euros exempts. El pagador ja aplicarà la retenció del 20%, que estalviarà al contribuent d’haver de presentar l’autoliquidació. Només caldrà presentar-la si no hi ha hagut aquesta retenció.

Nota: només s’aplica als premis celebrats a partir de 1 de gener del 2013; si són premis celebrats en dates anteriors, encara que es cobrin al 2013 no s’aplica aquest gravamen.

 • Per tal de penalitzar els moviments especulatius, els guanys i pèrdues patrimonials només s’integraran en la base de l’estalvi si provenen de transmissions d’elements de + 1 any d’antiguitat, la resta aniran a la base imposable general tributant al tipus que els correspongui segons l’escala.
 • Es manté pel 2013 la reducció del 20% del rendiment net positiu d’activitats econòmiques, per a manteniment o creació d’ocupació.
 • Es prorroga pel 2013 el tractament fiscal de les despeses i inversions per habituar als empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i informació (es consideren despeses de formació).
 • S’estableix, pel contribuent que vulgui acollir-s’hi, una actualització de balanços voluntària. Es podran actualitzar elements de l’immobilitzat material i inversions immobiliàries, i immobles. Els elements han d’estar afectes a activitats econòmiques.
  S’estableixen uns coeficients d’actualització, que no poden fer excedir el valor de mercat de l’element.
  S’aplicarà un gravamen únic del 5% sobre l’actualització, que s’haurà de liquidar el dia que es presenti la declaració de Renda del 2012.
 • En les indemnitzacions derivades de l’extinció de relacions laborals o mercantils, de quantia molt elevada, es redueix o s’elimina la reducció del 40% aplicable derivada de períodes de generació superiors als 2 anys.


Impost sobre Societats

 • Es prorroga pel 2013 el tractament fiscal de les despeses i inversions per habituar als empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i informació (donen dret a la deducció prevista de l’article 40 del TRLIS)
 • Els premis obtinguts de  loteries de l’Estat, Comunitats autònomes, ONCE, Creu Roja i altres s’integren en la base imposable de l’impost, amb la diferència que la retenció soportada pel pagador es podrà descomptar de les retencions i pagaments a compte efectuats.
 • S’estableix per a les grans empreses pels exercicis 2012 i 2013, una limitació a l’amortització fiscalment deduïble del 70% de l’amortització que hagués correspòs aquests anys.  La part que no resulti fiscalment deduïble s’aplicarà  de forma lineal  durant un termini de 10 anys o opcionalment  durant la vida útil de l’element, a partir del primer període impositiu que s’iniciï dintre l’any 2015.
 • Es manté pel 2013 per a les empreses amb xifra de negocis inferior a 5 milions d’euros, i plantilla entre 1 i 25 treballadors, els tipus reduïts del 20-25% si mantenen la plantilla mitja respecte al 2008.
 • S’estableix, pel contribuent que vulgui acollir-s’hi, una actualització de balanços voluntària. Es podran actualitzar elements de l’immobilitzat material i inversions immobiliàries, i immobles.

S’estableixen uns coeficients d’actualització, que no poden fer excedir el valor de mercat de l’element.

S’aplicarà un gravamen únic del 5% sobre l’actualització, que s’haurà de liquidar el dia que es presenti la declaració de l’Impost de Societats del 2012.

– Es considera despesa no deduïble de l’Impost, les indemnitzacions per extinció de la relació laboral o mercantil, que excedeixin per cada perceptor de 1.000.000 euros.

Impost sobre els Dipòsits en Entitats de Crèdit 

Es crea un impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, per tal de garantitzar una major eficiència en el funcionament del sistema financer.

Tipus d’interès

La Llei de Pressupostos pel 2013 fixe el tipus d’interès legal del diner en el 4%, i l’interès de demora en el 5%.

Matèria laboral

Per l’any 2013, l’edat de jubilació comença a incrementar paulatinament, com ja havíem avançat en circulars anteriors, quedant l’edat de jubilació per aquest any a 65 anys i un mes. Progressivament, cada any s’afegirà un mes més als 65 anys per poder-se jubilar. De tal manera que al 2027, l’edat de jubilació serà de 67 anys.  Resumint per anys quedarà així:

1

Descargar PDF

Reial Decret Llei 20/2012

Tal com us vam informar al juliol, el Reial Decret Llei 20/2012 ha introduït canvis fiscals i laborals importants que ens afecten de ple a tots. Us fem aquí un resum i restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Canvis en Impost sobre la Renda de les Persones Fisiques (IRPF)

 • Amb efectes 15/07/2012 es suprimeix la compensació fiscal per deducció en adquisició de vivenda habitual adquirida abans dels 20/01/2006.
 • Incrementa el % de retenció de determinats rendiments:

1

Canvis en l’Impost de Societats

 • Pels períodes 2012 i 2013 disminució dels límits d’aplicació temporal a la compensació de bases imposables negatives procedents d’exercicis anteriors en empreses que hagin superat els 6.010.121,04 euros de xifra de negocis en els 12 mesos anteriors:

2

 • Limitació a la deduïbilitat del Fons de comerç (pels períodes impositius iniciats dins el 2012 i 2013)

Els fons de comerç serà deduïble amb el límit anual de la centèssima part del seu import (ja fixat en el RD-L 12/2012), però ara s’introdueix que aquesta limitació no s’aplicarà als contribuents de l’IRPF que siguin empresa de reduïda dimensió segons l’article 108 TRLIS

 • Augmenta el límit temporal anual a la deducció corresponent a l’immobilitzat intangible amb vida útil indefinida al 50% del seu import, no resultant aplicable als contribuents de l’IRPF que siguin empresa de reduïda dimensió segons l’article 108 TRLIS.
 • Pagaments fraccionats segons la modalitat de l’article 3 de períodes iniciats dintre 2012 i 2013: S’integra en la base imposable el 25% dels dividends i rendes devengades als que resulti d’aplicació l’exempció per evitar la doble imposició internacional sobre dividends i rendes de font estrangera derivats de la transmissió de valors de fons propis d’entitats no residents.
 • Pagaments fraccionats segons la modalitat de l’article 4 (grans empreses) de períodes iniciats dintre 2012 i 2013 (2P i 3P 2012 i tot 2013):

3

 • Pel 2012 i 2013 s’eleva l’import mínim del pagament fraccionat aplicable a les empreses amb x.negocis >20.000.000, establint un mínim del 12% sobre el resultat, sense poder restar les bases imposables negatives. (6% en casos en que almenys el 85% dels ingressos siguin rendes exemptes dels articles 21 i 22 del TRLIS)
 • A partir de 1/1/2012 i amb caràcter indefinit s’estableix la limitació a la deduïbilitat de les despeses financeres de qualsevol empresa (ja no fa falta que pertanyin a un grup com va establir el RDL 12/2012), a un 30% del benefici operatiu, amb un límit mínim deduïble de 1.000.000 euros (part proporcional en períodes inferiors a l’any). No s’aplica a entitats de crèdit i asseguradores, ni en el període impositiu que s’extingeixi la societat.
 • A partir de 15/07/2012 es crea un gravamen especial sobre dividends i rendes de font estrangera derivats de la transmissió de valors de fons propis d’entitats no residents.

Canvis en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Canvien els tipus d’IVA, Recàrrec equivalència i compensacions del règim d’Agricultura, a partir de 1 de setembre de 2012:

4

 • Es produeix la modificació d’alguns béns serveis que passen a tributar a un tipus superior a partir de 01/09/2012:

5

 • A partir de 1/09/2012 es redefineix el concepte d’entrega de béns per a les execucions d’obra, de manera que van al tipus reduït les execucions d’obra de renovació i reparació realitzades en vivendes, quan es compleixin els següents requisits:
  • Que el destinatari sigui una persona física, o comunitat de propietaris, i utilitzi la vivenda per a ús particular.
  • Que la construcció o rehabilitació hagi acabat almenys 2 anys abans de l’inici de les obres
  • Que la persona que realitzi les obres no aporti materials o el seu cost no excedeixi del 40% de la base de la operació (abans el 33%)
 • Qüestions plantejades sobre el canvi d’IVA a tenir en compte al fer la factura:
  • Expedició de la factura en data diferent al devengament:
   preval la data en que s’hagi fet la operació, aplicant el tipus vigent en aquell moment, encara que cal fer constar les dos dates en la factura.
   Exemple: data operació=30/08/12 i data expedició factura=15/9/12 cal aplicar el tipus antic i es farà constar les dos dates en la factura.
  • Pagaments anticipats anteriors a 1/9/12:
   no cal rectificar el tipus aplicat en la fra de pagament a compte, es va aplicar el tipus vigent en el seu moment, encara que la operació s’acabi realitzant després de 1 de setembre.
  • Operacions de tracte successiu (arrendament, llum,..) :
   s’aplica el tipus vigent en el moment en que sigui exigible la contraprestació (encara que inclogui períodes consumits abans del canvi de tipus)
  • Descomptes posteriors a la realització de la operació o correccions:
   s’aplica el tipus impositiu vigent en el moment  del devengament de la operació. Si el descompte és per rappel que inclou períodes amb els tipus diferents, s’aplicarà a cada període el tipus que estigués vigent.
  • Operacions amb ents públics:
   s’aplicarà el tipus vigent en el moment del devengament de la operació, independentment del tipus que es va tenir en compte al formular la oferta.
   Si el contracte celebrat amb un Ent Públic consisteix en la execució d’obra, en que el pagament s’efectua mitjançant certificació d’obra, s’ha de distingir les següents variants:

   • Si la obra ja està acabada: s’aplica el tipus corresponent a la data d’entrega i recepció de l’obra.
   • Si la obra no està acabada: S’aplica el tipus en que es cobri fectivament la certificació, tenint en compte que la data de la certificació no dóna lloc a devengament a efectes de l’IVA fins que es cobra, havent d’expedir factura amb ocasió del pagament anticipat.

Laboral i Seguretat Social:

1) Recàrrecs seguretat social: una vegada transcorregut el termini per pagar la seguretat social, es produiran els següents recàrrecs:
Presentació dins del plaç reglamentari: 20% de recàrrec si s’abonen les quotes després del venciment (s’eliminen el 3%, 5% i  10% que hi havia fins ara).

2) Tributació de les indemnitzacions:
– no tributaran les referents als acomiadaments objectius, la indemnització dels quals no superi els 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Si es pacta més indemnització, la restant tributarà.
– no tributaran els acomiadaments col·lectius, sempre i quan, la indemnització no superi ellímit establert.

3) La prestació d’atur: es calcularà aplicant a la base reguladora el 70% els primers 180 dies i el 50% a partir del 181 dia i fins al final. Per tant, amb la nova legislació es redueix el percentatge que es pot cobrar estant a l’atur.

4) El Fons de Garantia Salarial abonarà:

 • Els salaris deixats de percebre per part de l’empresa en cas d’insolvència o concurs de l’empresa
 • Indemnitzacions per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, així com acomiadaments col·lectius, amb límit un any.
 • Les empreses que acomiadin amb 20 dies a algun treballador, podran pagar el 60% de la indemnització, i el restant 40% el treballador el podrà reclamar directament al Fons.

5) Supressió del dret a l’aplicació de bonificacions: A partir de 1 d’agost de 2012 es prohibeix l’aplicació de certes bonificacions que les empreses s’estaven aplicant per la contractació i el manteniment de la ocupació. Ja que és un punt molt extens a desenvolupar, per totes les derogacions de varies parts de les lleis que estan afectades, hem decidit analitzar cada bonificació i explicar-ho en forma de circular personalitzada a cada empresa. D’aquesta forma, podem veure el cost que incrementa en seguretat social aquesta reforma.

Altres novetats:

 • S’introdueix una major lliberalització d’horaris en l’àmbit de la distribució comercial
 • Es redueix la Renda bàsica d’emancipació (ajuda per a lloguers) en un 30%

 

Descargar PDF

 

 

REFORMA LABORAL RD LLEI 3/2012

NOVA REFORMA LABORAL: RD LLEI 3/2012

Arrel de la publicació al BOE a 11/02/2012, de la nova reforma laboral, els fem un resum de les modificacions més destacables d’aquesta nova llei:

 1. MILLORA EN L’OCUPACIÓ DELS TREBALLADORS:

Nou contracte per la formació i l’aprenentatge: es podrà celebrar amb treballadors majors de 16 anys i menors de 25, que no tinguin cap qualificació professional. La duració mínima del contracte serà d’un 1 i la màxima de 3 anys. El treballador haurà de rebre la formació d’un centre especialitzat o de la pròpia empresa (hores de pràctiques i de teoria).

2. FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

Contracte de treball per temps indefinit d’ajuda als emprenedors: haurà de ser indefinit i a temps complert. El període de prova serà d’un any, i tindrà els següents beneficis:

 • Si el primer contracte de l’empresa es formalitza amb un menor de 30 anys, es podrà deduir fiscalment 3.000 euros.
 • Si és beneficiari de la prestació d’atur, l’empresa es podrà descomptar el 50% de la prestació que al treballador li quedi per percebre. Així mateix, si es contracte a treballadors inscrits a l’atur es podràn bonificar:
  • Joves entre 16 i 30 anys: bonificació a seguretat social durant 3 anys de: 1.000 euros el primer any, 1.100 el segon i 1.200 el tercer.
  • Majors de 45 anys: inscrits almenys 12 mesos anteriors, una bonificació de 1.300 euros any.
 • Aquestes bonificacions es podràn aplicar sempre que l’empresari mantingui al treballador 3 anys. Si no és així, s’hauran de tornar.

3. ACOMIADAMENT:

 • Acomiadament per causes objectives (econòmiques): s’entendrà que ens trobem les causes que justifiquen aquest acomidament quant del resultat de l’empresa es desprenguiuna situació econòmica negativa, tal com l’existència de pèrdues durant almenys tres trimestres consecutius.
 • FOGASA: s’elimina la possibilitat que l’empresari només pagui el 60% de la indemnització, fent que el restant 40% el treballador el recuperi de l’entitat. Amb la nova reforma, l’empresari haurà de pagar el 100% de la indemnització, i després anar a recuperar de FOGASA el 40%.
 • Acomiadament improcedent: quan l’empresari acomiadi al treballador reconeguent la improcedència, el càlcul de la indemnització amb 45 dies variarà en funció de si el contracte es va iniciar abans o després de la nova reforma. Per tant:
  • Els contractes iniciats abans de la reforma del 2012: es calcularà la indemnització corresponent a 45 dies per any treballat fins a febrer del 2012, i a 33 dies per any treballat des de febrer del 2012, amb un màxim de 24 mensualitats.
  • Els contractes iniciats després de la reforma de 2012: es calcularà la indemnització a raó de 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats.
  • Per tant, podem dir que la nova reforma abarateix les indemnitzacions dels contractes. Val a dir, que els treballadors que tinguin una antiguitat de 1985, la indemnització es calcularà tota amb 45 dies de salari per any treballat, ja que estaràn topats de mensualitats.

 

4. ENCADENAMENT DE CONTRACTES TEMPORALS: no es podràn encadenar contractes temporals més enllà de 31/12/2012. Per tant, a gener de 2013 no es podràn tenir treballadors amb contractes temporals encadenats que superin els dos anys.

 

BONIFICACIONS CONTRACTUALS SEGURETAT SOCIAL: adjuntem un quadre resum amb les principals bonificacions aplicables a l’actualitat als nous contractes (publicat per seguretat al mes de març).

 

Tanmateix, els informem que a partir de l’1 d’abril de 2012, COMPTE 9 CONSULTORS D’EMPRESES, SLP comença a oferir serveis jurídics relacionats amb el dret mercantil i el dret laboral. En cas de tenir alguna consulta, preguem es posin en contacte amb la Sra. NATÀLIA VILA, advocada amb número de col·legiat 3132 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.

 

 

Descargar PDF

Empleat/da de la llar familiar

Empleat/da de la llar familiar

El contracte de treball

Es pot formalitzar per escrit o de paraula. Si no hi ha pacte escrit, s’entén que el contracte s’ha concertat per un temps indefinit i a jornada complerta quan la durada sigui superior a quatre setmanes. En aquest cas, el treballador ha de rebre informació sobre els elements essencials del contracte i condicions d’execució de la presentació (salari en espècie, temps de presència i la seva compensació, penoctes en la llar familiar).

Duració i prova

El contracte es pot formalitzar per temps indefinit o per una durada determinada, en els termes que preveuen l’estatut dels treballadors. Es pot concertar per escrit un període de prova en els termes de l’estatut dels treballadors, que no pot excedir els dos mesos, llevat del que preveu el conveni col·lectiu. Es pot produir la resolució de la relació laboral per qualsevol de les parts, amb el període de preavís ajustat al que es pacti, sense excedir, en cap cas, els set dies naturals.

Condicions de treball

El sou mínim que correspon a la persona treballadora és el salari mínim interprofessional que es fixa anualment per llei; d’aquest es pot arribar a descomptar fins a un 30% en concepte de salari en espècie si així s’ha pactat entre les parts (allotjament, manutenció). L’increment del sou en metàl·lic serà el pactat entre les parts, a falta d’acord regirà l’increment anual que serà igual a l’increment mitjà pactat en els convenis col·lectius segons la publicació oficial el mes que es completin dotze consecutius.

També es té dret a dues pagues extraordinàries de percepció semestral, la quantia de les quals serà la que pactin les parts, que ha de ser suficient per garantir, com a mínim, en tot cas, el sou en metàl·lic corresponent a la quantia del SMI en còmput anual.
Els treballadors que prestin serveis per hores, en règim extern, el salari mínim de referència serà el fixat cada any per als treballadors eventuals i temporers i empleats de la llar, que inclou tots els conceptes retributius, que s’abonarà en metàl·lic en proporció a les hores efectivament treballades

La jornada màxima de treball és de 40 hores de treball efectiu, sense perjudici del temps de presència acordat entre les parts, amb dret a un descans entre jornades de 12 hores, llevat per als interns que pot reduir-se a 10 hores i pot compensar-se fins a 12 hores en períodes de fins a quatre setmanes. Les hores de presencia no podran excedir de 20 hores setmanals de mitjana en un període de referència d’un mes, i es retribueixen o compensen segons pactin les parts, en quantia no inferior a l’hora ordinària.

El descans setmanal és de 36 hores consecutives que comprendrà el diumenge i la tarda del dissabte o el mati del dilluns, llevat que no es treballi a jornada complerta que serà proporcional a les hores treballades.

Les vacances anuals són de 30 dies naturals fraccionables en dos o més períodes, si bé un ha de ser almenys de 15 dies naturals consecutius. El període a gaudir es pacta entre les parts, i a falta de pacte 15 dies els pot fitxar l’ocupador i la resta l’empleat, i les dades s’han de conèixer amb dos mesos d’antelació al seu inici. Durant el període de vacances el treballador no està obligat a residir en el domicili familiar o en el lloc on es desplaci la família o algú dels seus membres.

Extinció del contracte

Quan el contracte s’extingeixi per desistiment de l’ocupador, fet que s’ha de comunicar per escrit al treballador, aquest percebrà una indemnització, la quantia de la qual ha de ser equivalent al salari en metàl·lic corresponent a 12 dies naturals per any de servei, amb el límit de 6 mensualitats (article 11.3 del Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre). Si la presentació ha superat la durada d’un any, l’ocupador ha de preavisar almenys amb 20 dies des de la notificació de la decisió d’extinció. En altres supòsits el preavís ha de ser de 7 dies. Durant aquest període de preavís l’empleat té dret a 6 hores setmanals per buscar nova ocupació. Es pot substituir el preavís per una indemnització en metàl·lic equivalent als salaris que s’haurien de percebre en aquests dies.

Es presumeix que l’ocupador ha optat per l’acomiadament del treballador i no pel desistiment, amb l’aplicació de la indemnització de 20 dies de sou per any de servei, quan, en la comunicació de cessament que realitzi, hi hagi incompliment de forma escrita o bé no es posi a disposició del treballador la indemnització corresponent, amb caràcter simultani a la comunicació

Si el contracte finalitza per acomiadament disciplinari mitjançant notificació escrita per les causes previstes en l’ET, i aquest és declarat improcedent, o quan s’incompleixin els requisits previstos per formalitzar l’acomiadament, la indemnització ha de ser de 20 dies de sou per any de servei amb un màxim de 12 mensualitats.

 

Descargar PDF

Mesures de flexibilitat en l’empresa

MESURES DE FLEXIBILITAT EN L’EMPRESA DESPRÉS DE LA REFORMA LABORAL

1

Modificació Substancial de les Condiciones de Treball (art. 41 ET)

 

L’empresa pot acordar-ho unilateralment si hi ha raons econòmiques, tècniques, organitzatives, o de producció. Considerant tals les que estiguin relacionades amb la competitivitat, productivitat o organització tècnica.

Es poden modificar entre altres:

 • Jornada de treball
 • Horari
 • Règim de treball a torns
 • Sistema de remuneracions
 • Sistema de treball i rendiment
 • Funcions quan excedeixin dels límits de la mobilitat funcional de l’article 39

 

No es poden modificar les condicions regulades en convenis col.lectius estatutaris (no es pot modificar res per sota conveni)

2

Modificació individual

No hi ha període de consultes. L’empresa notifica al treballador afectat, i als representants legals si n’hi ha,  la seva decisió d’efectuar la modificació substancial, amb una antel.lació mínima de 15 dies.

Modificació col.lectiva

Legitimats per actuar en noms dels treballadors, en cas d’un únic centre, i per aquest ordre:

1er) comitè d’empresa o delegats de personal

2on) Si no n’hi ha, els treballadors poden optar per atribuir la seva representació per  a la negociació  de l’acord, a la seva elecció, a una comissió d’un màxim de 3 membres integrada per treballadors de la pròpia empresa i escollits democràticament,  o a una comissió d’igual nombre de components designats, segons la seva representativitat, pels sindicats més representatius  del sector al que pertanyi l’empresa, i que estiguessin legitimats per a formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació  a l’empresa.

Esquema i terminis de la modificació col.lectiva:

3

Documentació  a presentar:

No està regulat, però l’AN té el criteri que s’han d’aplicar les regles de l’article 64.1 ET que regula les exigències generals sobre la informació i consulta als representants dels treballadors.

“1. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa y la evolución del empleo en la misma, en los términos previstos en este artículo.

Se entiende por información la transmisión de datos por el empresario al comité de empresa, a fin de que éste tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su examen. Por consulta se entiende el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre una cuestión determinada, incluyendo, en su caso, la emisión de informe previo por parte del mismo.

En la definición o aplicación de los procedimientos de información y consulta, el empresario y el comité de empresa actuarán con espíritu de cooperación, en cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta tanto los intereses de la empresa como los de los trabajadores”

Opcions dels treballadors:

4

 

Els treballadors poden subscriure un conveni especial amb la TGSS per a mantenir la base de cotització anterior a la modificació.

Suspensió temporal de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, técniques, organitzatives o de producción o derivades de força major – ERO

(art. 47 ET i RD 1483/2012)

Procediment aplicable qualsevol que sigui el número de treballadors de l’empresa i el número d’afectats per l’ERO. (no es diferencia entre modificació individual o col.lectiva)

Causes motivadores

Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producción, de carácter cojuntural

Reducció de jornada

Està permès la reducció temporal enre un 10% i un 70% de la jornada (per dies sencers, o per hores dintre la jornada diaria)

Esquema i terminis de  l’ERO de suspensió/reducció:

5

6

Opcions dels treballadors:

7

Cotitzacions a la Seguretat Social:

L’empresa continua ingressant el 100% de la Seguretat Social empresarial. L’inem ingressa la part del treballador.

L’empresa té una bonificació  del 50% de l’aportació empresarial per contingències comuns del període de reducció, per un període màxim de 240  dies (complint uns requisits: estar al corrent de pagament, mantenir els treballadors mínim 1 any després de la finalització de l’ERO,….). Si no es compleixen els requisits cal tornar la bonificació

Prestació atur:

Cal complir els requisits per a tenir-hi dret  (mínim 360 dies dintre els últims 6 anys)

Es consumeix un % d’atur equivalent a la reducció de la jornada.

 

Descargar PDF

Reial Decret LLei 4/2013

El passat 23 de febrer va sortir publicat el Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.

Els passem un breu resum del que s’ha aprovat, i restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Cotització a la seguretat social aplicable a joves treballadors per compte pròpia:

 • Reduccions i bonificacions a la seguretat social de joves treballadors compte pròpia:
 • Els incorporats al RETA menors de 30 anys o de 35 en cas de dones, s’aplicarà sobre la quota de contingències comunes, una reducció durant 15 mesos equivalent al 30% de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus mínim, i una bonificació, en els 15 mesos següents a la finalització de la reducció, d’igual quantitat.
 • Alternativament, els joves que causin alta o no haguessin estat donats d’alta en els 5 anys anteriors, podran aplicar-se les bonificacions i reduccions, excepte en incapacitat temporal, resultant d’aplicar per un període de 30 mesos la següent escala:
  1. Reducció del 80% de la quota els 6 primers mesos
  2. Reducció del 50% de la quota durant els 6 primers mesos
  3. Reducció del 30% durant els 3 primers mesos
  4. Bonificació del 30% en els 15 mesos següents a la finalització de la reducció.

No serà d’aplicació si contracten a treballadors per compte aliena.

Compatibilitzar la percepció de la prestació per atur amb treball a compte propi:

Els beneficiaris de la prestació d’atur que es donin d’alta en el RETA podrà compatibilitzar sempre que es reuneixin els següents requisits:

 • Que el beneficiari sigui menor de 30 anys i no tingui treballadors a compte seu.
 • Que es sol·liciti a l’entitat gestora en el termini de 15 dies des de l’alta al RETA

Aplicació de la capitalització de la prestació per atur:

Abonament en una sola vegada del import corresponent a la inversió, amb el límit del 60% de l’import de la prestació o el 100% si són menors de 30 anys o dones menors de 35 anys. No ha d’haver estat vinculat a la societat ni com a econòmicament dependent ni com a treballador.

Suspensió i reanudació del cobrament de la prestació d’atur després d’una activitat per compte pròpia:

Els menors de 30 anys podran tornar a cobrar la prestació quan el treball per compte propi sigui de duració igual o inferior a 60 mesos (5 anys). La sol·licitud ha de ser dintre els 15 dies següents al fet, i el treballador haurà d’inscriure’s com a demandant de treball.

Estímuls a la contractació a temps parcial per vinculació formativa:

 • Si es celebren contractes a menors de 30 anys es tindrà dret, durant 12 mesos, a una reducció de la quota per CC al 100% en empreses de menys de 250 treballadors o el 75% en empreses de 250 treballadors o més. Requisits que han de complir els treballadors:
  1. No tenir experiència laboral o que sigui inferior a 3 mesos
  2. Venir d’un altre sector d’activitat
  3. Estar aturat i inscrit almenys 12 mesos anteriors a la contractació
  4. La seva jornada de podrà superar el 50%
  5. Les empreses que s’hi vulguin acollir, no podran haver acomiadat improcedentment a treballadors en els 6 mesos anteriors.
  6. Les empreses hauran de mantenir la plantilla el que duri el contracte o com a màxim 12 mesos.

Contractació indefinida d’un jove per microempresa i empresaris autònoms:

Si és menor de 30 anys es tindrà dret a una reducció del 100% de les contingències comunes durant el primer any de contracte. Requisits:

 • Tenir una plantilla de 9 o menys treballadors
 • No haver tingut cap vincle laboral amb el treballador
 • No haver acomiadat en el 6 mesos anteriors, un acomiadament improcedent.
 • Mantenir al nou contractat almenys 18 mesos, i mantenir la plantilla mitja almenys 1 any.

Incentius a la contractació de nous projectes:

Reducció del 100% de la quota empresarial durant els 12 mesos següents a la contractació dels treballadors per compte pròpia menors de 30 anys, sense treballadors assalariats, que des de 22 de febrer, contractin per primera vegada indefinidament a persones desocupades d’igual o majors de 45 anys, inscrits a l’atur més de 12 mesos. Si es formalitza aquest contracte, per mantenir la bonificació s’haurà de mantenir al treballador almenys 18 mesos.

Primera ocupació jove:

Es podran celebrar contractes temporals a joves desocupats menors de 30 anys que no tinguin experiència professional o que aquesta sigui inferior a 3 mesos. La duració mínima del contracte serà de 3 mesos i màxim 6 mesos, a menys que per conveni col·lectiu s’estableixi una duració superior. El contracte serà a temps complert o parcial però com a mínim amb un 75% de la jornada.

Si aquest contracte es transforma a indefinit, es podrà bonificar 41,67 euros al mes durant 3 anys, i si és dona, de 58,33 euros al mes.

Incentius als contractes en pràctiques per la primera ocupació:

Si es formalitza un contracte en pràctiques a un menor de 30 anys, es tindrà dret a una bonificació del 50% de la quota empresarial per contingències comunes durant tota la vigència del contracte.

Si prèviament a aquest contracte, s’hagués fet un contracte en pràctiques no laborals a l’empresa, la bonificació serà del 75%.

Impost de Societats:

Les entitats de nova creació, constituïdes a partir de 1 de gener de 2013, que realitzin activitats econòmiques, tributaran en el primer període impositiu en que la base imposable sigui positiva, i en el següent, pels següents tipus:

 • 15% per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros
 • 20% per la resta

No s’entendrà iniciada una activitat econòmica quan aquesta s’hagués realitzat prèviament per altres persones o entitats vinculades, o quan aquesta hagués estat exercida, durant l’any anterior a la constitució de l’entitat, per una persona física que ostenti una participació, directe o indirecte, en els fons propis de l’entitat de nova creació superior al 50%

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

 • Amb efectes 1 de gener de 2013 es suprimeix el  límit dels 15.500 euros que hi havia fins ara per tal que la prestació per desocupació en la seva modalitat de pagament únic fos exempt.
 • Els contribuents que hagin iniciat una activitat econòmica a partir de 1 de gener de 2013, i tributin per estimació directe, podran aplicar una reducció del 20% en els seus rendiment net positiu, en el primer període en que aquest sigui positiu, i en el següent.

S’entén que s’inicia una activitat, quan no s’hagués exercit cap activitat econòmica en l’ant anterior a la data d’inici de la mateixa, sense tenir en consideració aquelles activitats en l’exercici de les quals s’hagués cessat sense haver arribat a tenir rendiments nets positius des del seu inici.

La quantia dels rendiments nets sobre la que s’aplicarà la reducció no podrà superar l’import de 100.000 euros anuals.

No es podrà aplicar aquesta reducció en el període impositiu en el que més del 50% dels seus ingressos procedeixin d’una persona o entitat de la que el contribuent hagués obtingut rendiments del treball en l’any anterior a la data d’inici de l’activitat.

Mesures de finançament per al pagament als proveïdors de les Entitats Locals i Comunitats Autònomes, i de lluita contra la morositat en les operacions comercials

 • S’amplia el Pla de Pagament a Proveïdors, donant una segona oportunitat a proveïdors d’Entitats Locals i Comunitats Autònomes ja incloses en el Pla, així com ampliant l’àmbit d’aplicació a noves Administracions. En tot cas han de ser factures que siguin líquides, vençudes  i exigibles amb anterioritat a 1 de gener de 2013.
 • Es modifica la Llei 3/2004 de mesures de lluita contra la mororitat:
 • El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no s’hagués fixat data en el contracte, serà de 30 dies naturals després de la data de recepció de mercaderies o prestació de serveis. Aquests terminis podran ser ampliats mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un termini superior a 60 dies.
 • Es fixe que el tipus legal d’interès de demora que el deutor estarà obligat a pagar serà la suma del tipus d’interès aplicat pel BCE en la seva més recent operació principal de finançament, més 8 punts percentuals (enfront dels 7 que hi havia fins ara)
 • Quan el deutor incorri en mora, el creditor tindrà dret a cobrar del deutor una quantitat fixe de 40 euros, a més de tenir dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos de cobrament, degudament acreditats, que hagi sofert i que superin els 40 euros (desapareix l’anterior límit del 15% del deute principal).

Descargar PDF

MECANISMES DE SEGONA OPORTUNITAT (RDL 1/2015)

Març 2015

Benvolguts clients, el passat 28 de febrer es va publicar en el BOE el Reial Decret Llei 1/2015 de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social. els detallem aquí els punts més importants, al nostre parer, i restem a la seva disposició per a qualsevol aclariments sobre el mateix. 

Àmbit Laboral

Nova tarifa plana amb diferents bonificacions de les que hi havia fins ara:

2016-04-27 13_43_03-LABORAL2015.pdf

Bonificació pels autònoms que tinguin fills menors de 7 anys a càrrec, o  un familiar de fins a 2on grau en situació de dependència.

2016-04-27 13_43_21-LABORAL2015.pdf

 

Descargar PDF

TARIFA PLANA DE COTITZACIÓ (RD 3/2014)

CIRCULAR INFORMATIVA

Amb el Real Decret-Llei 3/2014 de 28 de febrer, de mesures urgents per fomentar la ocupació i la contractació indefinida, es regula una tarifa plana de cotització de contingències comunes pels contractes indefinits.
Amb efecte del 25 de febrer de 2014, l’aportació empresarial de cotització a la Seguretat Social de contingències comunes passen a ser, en casos de contractació indefinida, les següents quantitats:
-Si la contractació és a temps complet, 100 euros mensuals.
-Si la contractació és a temps parcial igual o superior al 75% de la jornada, 75 euros mensuals.
-Si la contractació és a temps parcial igual o superior al 50%, 50 euros mensuals.

Aquestes reduccions s’aplicaran durant 24 mesos computats a partir de la data de l’inici del contracte, que s’haurà de celebrar entre el 25 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2014. Un cop finalitzi el període de 25 mesos, les empreses que tenien menys de 10 treballadors a l’inic del contracte tindran dret a una reducció del 50% de contingències comunes del treballador contractat durant 12 mesos més.

Per poder acollir-se a a aquesta reducció s’han de complir els següents requisits:

a) Estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social, tant a la data d’inici del contracte com durant l’aplicació de la reducció. Si durant la reducció es produeix una falta d’ingrés de les obligacions tributàries o de Seguretat Social, es produirà la pèrdua automàtica de la reducció a partir del mes de l’incompliment
b) No haver extingit contractes per causes objectives o acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats improcedents judicialment en els 6 mesos anteriors a la celebració del contracte. Tampoc es podran haver extingit contracte per acomiadaments col·lectius realitzats als 6 mesos anteriors a la contractació. A efectes del compliment d’aquest requisit no es tindran en compte les extincions produïdes abans del 25 de febrer de 2014.
c) S’hauran de celebrar contractes indefinits que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total a l’empresa.
d) S’haurà de mantenir durant 36 mesos el nivell d’ocupació indefinit i el nivell d’ocupació total de l’empresa aconseguit amb la celebració del contracte. Per aquest requisit no es tindran en compte les extincions de contractes per causes objectives o acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents.
e) No haver estat exclosos de l’accés als beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per la comissió de la infracció greu (article 22.2) o molt greu (article 16 i 23) de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

Les esmentades reduccions no seran d’aplicació a:

 • Relacions de caràcter especial.
 • Contractacions que afectin al cònjuge, ascendents, descendents i parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusive de l’empresari i/o administrador de la societat. Sí que els empresaris individuals podran contractar els fills amb aquesta reducció sempre i quan siguin menors de 30 anys, encara que convisquin amb l’empresari.
 • Contractacions incloses dins de qualsevol sistema especial del Règim General de la Seguretat Social.
 • Contractació de treballadors que hagin estat contractats en altres empreses del mateix grup d’empreses i els contractes dels quals s’haguessin extingit per causes objectives o acomiadaments disciplinaris declarats improcedents, o per acomiadaments col·lectius durant els 6 mesos anteriors a la contractació. A efectes del compliment d’aquest requisit no es tindran en compte les extincions produïdes abans del 25 de febrer de 2014
 • Contractació de treballadors que en els 6 mesos anteriors a la data d’inici del contracte haguessin prestat serveis a la mateixa empresa. A efectes del compliment d’aquest requisit no es tindran en compte les finalitzacions contractuals produïdes abans del 25 de febrer de 2014.

En els casos d’aplicació indeguda de la reducció per incompliment dels requisits, es procedirà al reintegrament de les quantitats deixades d’ingressar amb el recàrrec i interès de demora corresponent.

 

 

Descargar PDF

BONIFICACIONS I REDUCCIONS AUTÒNOMS 2014

BONIFICACIONS I REDUCCIONS AUTÒNOMS – 2014 

1

 

Descargar PDF

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació del nostre lloc web. Si continua
navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a l'apartat de Política de cookies.

ACEPTAR

Aviso de cookies
CatalanEnglishFrenchSpanish