Arxiu de categories Fiscal

Llei pressupostos Estatal pel 2017

Benvolgut client,

 

Aquest mes de juny ha sortit publicada la Llei de pressupostos Estatals pel 2017. Els detallem aquí les novetats fiscal més destacades, i com sempre restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

Llei 3/2017 de 28 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017

 

Impost Societats:

Es millora la deducció per Inversions en produccions cinematogràfiques, i espectables en viu: La deducció passa de un 20% a un 25% i l’excés passa d’un 18% a un 20% (art.36 LIS)

IVA

 • Es declaren exemptes les entregues de monedes de col·lecció quan són efectuades pel seu emissor.
 • Baixa el tipus impositiu aplicable als espectables en viu al 10% –
 • Les muntures d’ulleres graduades passa al tipus del 10%

Altres

Interès legal diner  … 3%

Interès de demora ….. 3,75%

Llei 6 2017 sobre actius no productius

Benvolgut client,
Aquest mes de maig ha sortit publicat la Llei 6/2017 de la Generalitat de Catalunya que grava els actius no productius de les persones jurídiques. Els detallem aquí les novetats més

destacades, i com sempre restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

 

Llei 6/2017, de 9 de maig, sobre els actius no productius de les persones jurídiques

Aquest impost grava la tinença els béns no productius i determinats drets que formen part de

l’actiu del subjecte passiu en el territori de Catalunya.

Els béns gravats són:

– Béns immobles

– Vehicles de motor amb potència ≥ 220 cavalls

– Embarcacions de lleure

– Aeronaus

– Objectes d’art i antiguitats amb valor superior al que fixi la Llei del patrimoni històric

– Joies

Com a tinença s’entén la titularitat d’un dret real de superfície, usdefruit, ús o propietat, l’ús per la cessió del dret en operacions d’arrendament financer o per l’adquisició amb reserva de domini.

Actius no productius són:

Base imposable: està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius.

Els actius s’han de valorar, a efectes de l’impost sobre els actius no productius, d’acord amb les regles següents:

 1. El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la Llei de pressupostos corresponent.
 2. Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, per llur valor de mercat. Si escau, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions vigents en la data de meritació de l’impost.
 3. Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de meritació de l’impost.
 4. Els béns de l’ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d’una operació d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 5. Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s’han de valorar per llur valor de mercat.

La quota íntegra:

Meritació: L’import de l’impost sobre els actius no productius es merita l’1 de gener de cada any.

En l’exercici del 2017 es merita el 30 de juny.

Nota: encara no s’ha establert quin serà el període de liquidació de l’impost (previsiblement serà el 2018).

Llei pressuposts i acompanyament 2017 Generalitat

Benvolgut client,

Aquest mes de març ha sortit publicat la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2017 i la Llei de mesures fiscals i creació d’altres impostos. Els detallem aquí les novetats més destacades, i com sempre restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

►Llei 4/2017 de 28 de març, de pressupostos per a la Generalitat de Catalunya pel 2017
– Actualització tarifes cànon aigua
– Actualització taxes de quantia fixa un 4%
– Interès legal del diner i de demora: els que fixi la Llei Pressupostos Estatals

►Llei 5/2017 de 28 de març, (Generalitat Catalunya) de mesures fiscals i creació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ensucrades i sobre emissió de diòxid de carboni

Impost sobre els habitatges buits Impost que ja existia però sofreix modificacions (art.4)
S’estableix un mínim exempt pels habitatges inferiors s 150 m2 No obligació de presentar autoliquidació si surt quota 0.

Impost sobre grans establiments comercials (art. 5-21)
El fet imposable és l’impacte mediambiental derivat de la utilització de grans superfícies amb finalitats comercials que dueen a terme les grans superfícies (pels vehicles que hi accedeixen).
A aquests efectes, s’entén per utilització de grans superfícies amb finalitats comercials l que duen a terme els establiments següents:

a) Grans establiments comercials territorials individuals dedicats a la venda al detall que disposen d’una superfície de venda igual o superior als 2.500 metres quadrats.

b) Grans establiments comercials territorials col·lectius, integrats per un conjunt d’establiments en què es duen a terme activitats comercials, que disposen d’una superfície de venda igual o superior als 2.500 metres quadrats.

c) Grans establiments comercials que disposen d’una superfície de venda igual o superior a 1.300 metres quadrats que estiguin situats fora de la trama urbana consolidada o, en el cas que aquesta no estigui definida, estiguin situats fora del nucli històric i dels seus eixamples.

Base imposable:

Mínim exempt de 27.000 vehicles anuals

Tipus de gravamen :  0,18 euros per vehicle.

La declaració de dades es fa amb el model 910.

El pagament de l’impost s’efectua mitjançant un rebut, el termini d’ingrés en període voluntari del qual comprèn de l’1 al 30 de juny o l’immediat hàbil posterior.

Impost sobre les estades en establiments turístics Impost que ja existia però sofreix modificacions (art. 22 a 50)

S’amplia el fet imposable, gravant les estades en:

-Allotjaments turístics establerts en cada moment en la normativa vigent en matèria de turisme.

-Albergs de joventut

-Embarcacions de creuer turístic

-Qualsevol establiment en que es prestin serveis turístics d’allotjament.

Es fixa una nova tarifa a partir de 1 d’abril de 2017

Tarifa fins a 30-3-17:

Nova tarifa a partir de 1 d’abril de 2017:

Nota: El DECRET 60/2017, de 13 de juny, modifica el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d’octubre (concretament els articles 9 i 10).

La modificació afecta la liquidació d’aquest tribut, que passarà de ser trimestral a semestral. Per tant, s’haurà de liquidar dos cops l’any:

Impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació, i transport d’elements radiotòxics (art. 51 a 68)

Impost que grava el risc que comporta la producció, manipulació i transport d’elements radio tòxics generats en reaccions termonuclears.

Impost sobre begudes ensucrades (art. 69 a 83)

El fet imposable és l’adquisició, a títol gratuït o onerós, de begudes ensucrades, entenent-se com aquelles que contenen edulcorants calòrics afegits, com sucre, mel, sacarosa,…

El contribuent és la persona física o jurídica que subministra la beguda al consumidor final. Ara bé és substitut del contribuent el distribuïdor que subministra les begudes a l’establiment.

El tipus de gravamen és :

Períodes de liquidació trimestral.  Al DOGC núm. 7398, de 26/06/2017, es publica l’Ordre

VEH/131/2017, de 21 de juny, per la qual s’aprova el model 520 d’autoliquidació de l’impost sobre begudes ensucrades envasades

El Decret llei 2/2017, de 4 d’abril, pel qual es modifica l’entrada en vigor de l’impost sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una regla de determinació de la tarifa aplicable de l’impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 7345, de 6 d’abril), estableix que l’IBEE entra en vigor el dia 1 de maig de 2017.

Per exigir l’impost al contribuent, el substitut l’ha d’incorporar en la factura corresponent sota el concepte “IBEE” o “impost sobre begudes ensucrades envasades”. De conformitat amb la Llei de l’IVA (art. 78 de la Llei 37/1992), l’IBEE ha de formar part de la base imposable de l’IVA.

Impost sobre les emissions de diòxids de carboni dels vehicles de tracció mecànica (art.84 a 95)

Exigible a partir de l’1 de gener de 2018, excepte en el cas de les motocicletes, en què és exigible a partir de l’1 de gener de 2019.

El fet imposable són les emissions de diòxid de carboni dels vehicles aptes per a circular per la via pública. Les emissions oficials de diòxid de carboni s’acrediten per mitjà d’un certificat expedit a aquest efecte pel fabricant o l’importador del vehicle, llevat que aquestes emissions constin en la targeta d’inspecció tècnica o en qualsevol altre document de caràcter oficial

El període impositiu és l’any natural i es merita a 1 de gener.

Canvis Taxa Turística

Benvolgut client,

Ens dirigim a vostès en relació als canvis produïts aquests darrers mesos en relació a la Taxa Turística que grava les Estades en Establiments Turístics:

La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 9 comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, va modificar l’import de les taxes, amb efectes 1 d’abril de 2017, passant a ser les següents:

 

taula

 

 

 

El Decret 60/2017 de 13 de juny va modificar el període de liquidació, passant de ser trimestral a semestral. Així aquest impost s’haurà de liquidar 2 cops a l’any:

 • De l’1 d’abril a 30 de setembre del mateix any (liquidació a presentar entre l’1 i el 20 d’octubre).
 • De l’1 d’octubre al 31 de març de l’any següent (liquidació a presentar entre l’1 i el 20 d’abril).

 

 

Nou sistema de Subministre Immediat d’Informació

Benvolgut client,

Ens dirigim a vostès en relació al nou sistema de Subministre Immediat d’Informació (SII) aprovat pel Reial Decret 596/2016 de 2 de desembre sobre la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió de l’IVA.

Qui hi està inclòs?

S’inclou obligatòriament en aquest SII els empresaris/entitats que presentin IVA mensual:

Grans Empreses (facturació superior a 6.010.121,04 €)                                                                                                                   

Grups d’IVA

Inscrits en el REDEME (Registre de Devolució Mensual del IVA)                                                                                          9

Acolliment  voluntari: De forma addicional qualsevol altre subjecte passiu que així el volgués pot optar per la seva aplicació. Aquesta opció implicarà que la seva obligació d’autoliquidació serà mensual i que a més haurà de romandre en el sistema al menys durant l’any natural per a què s’exerceix l’opció. L’opció per l’aplicació del SII haurà de realitzar-se durant el mes de novembre anterior al inici del any natural en què hagi de tenir efecte. L’opció per a l’exercici 2017 haurà de realitzar-se durant el mes de juny d’aquest any.

Quan entra en vigor?

L’entrada en vigor d’aquest sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII) és l’1 de juliol de 2017 i s’haurà d’enviar la informació del primer semestre entre l’1 de juliol i 31 de desembre de 2017.

En què consisteix? 

Els contribuents obligats al SII (i aquells que voluntàriament decideixin utilitzar-ho) hauran d’enviar electrònicament el detall dels següents Llibres registre de facturació en  un termini de 4 dies hàbils (excloent dissabtes, diumenges i festius nacionals) a través de la Seu electrònica de l’AEAT (excepcionalment 8 dies durant el segon semestre de 2017):

Llibre registre de factures emeses. S’ha d’enviar en el termini de 4 dies des de l’expedició de la factura.

Llibre registre de factures rebudes. S’ha d’enviar en el termini de 4 dies des que es produeixi el registre comptable.

Llibre registre de béns d’inversió. S’ha d’enviar dintre el termini de l’últim període de liquidació de l’any (fins al 30 de gener)

Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries. S’ha d’enviar en el termini de 4 dies naturals des del moment de l’inici de l’expedició o transport o des del moment de la recepció dels béns.

Imports cobrats en metàl.lic superiors a 6.000 euros provinents de la mateixa persona o entitat.

En el supòsit de factures simplificades, emeses o rebudes, es podran agrupar, sempre que compleixin determinats requisits, i enviar els registres de facturació del corresponent seient resum.

Alerta! Si una entitat realitza operacions no subjectes a iva, o subjectes i exemptes, sempre que tingui obligació d’emetre factures estarà obligada a enviar aquesta informació (per exemple l’activitat hospitalària, que tot i estar exemptes d’IVA està obligada per l’article 3 del Reglament de facturació a emetre factures).

Avantatges del sistema:

 • Podran presentar i ingressar les seves autoliquidacions periòdiques del IVA deu dies més tard del que ve sent habitual. Per tant tindran fins al dia 30 del mes següent.
 • Deixaran de tenir l’obligació de presentar els models 347 (operacions amb terceres persones), 340 (llibres registre) i 390 (resum anual del IVA).
 • Els contribuents podran contrastar la informació dels seus Libres Registre amb la informació subministrada pels seus clients i proveïdors sempre que estiguin també inclosos en el sistema ja que el contribuent disposarà en la Seu electrònica de l’AEAT d’un Llibre Registre “declarat” i altre “contrastat” amb la informació de contrast procedent de tercers que pertanyin al col·lectiu d’aquest sistema o de la base de dades de l’AEAT. Els contribuents podran contrastar aquesta informació abans de la finalització del termini de presentació de la seva declaració mensual d’IVA.

El contribuent tindrà la possibilitat de corregir els errors comeses en els enviaments sense necessitat de ser requerit per l’AEAT per a això.

 • Reducció dels terminis de realització de les devolucions, al disposar l’AEAT de la informació en temps gairebé real i de major detall sobre les operacions.

 

FACTURES ELECTRONIQUES

QUÈ SON LES FACTURES ELECTRONIQUES?

L’article 9 del Reglament  de facturació (RD 1619/2012 de 30 de novembre) defineix el  concepte de factura electrònica, disposant el següent:

 1. S’entendrà per factura electrònica aquella factura que s’ajusti a l’establert en aquest Reglament i que hagi estat expedida i rebuda en format electrònic.
 2. L’expedició de la factura electrònica estarà condicionada al fet que el seu destinatari hagi donat el seu consentiment.”

Ara bé no totes les factures que es facin amb l’ordinador són factures electròniques. L’AEAT ha aclarit en diverses consultes (entre elles la V3253-16  de 12/7/2016) què s’entén per factura electrònica:

 • Una factura emesa i enviada en format pdf es considera factura electrònica (encara que no hagi estat firmada digitalment per l’emissor de la factura).
 • Una factura que s’envia en paper i l’adquirent l’escaneja, no es considera factura electrònica.
 • Una factura emesa en paper, que el transmitent l’escanegi i s’enviï i es rebi per correu electrònic, es pot considerar factura electrònica.
 • Una factura emesa mitjançant un software de comptabilitat o processador de textos que hagi estat enviada i rebuda en paper no es pot considerar factura electrònica.

 

ÉS VÀLID L’ENVIAMENT PER CORREU ELECTRÒNIC DE FACTURES EN FORMAT PDF SENSE SIGNATURA DIGITAL?

L’Administració Tributària ha anat manifestant que el sistema d’enviament de factures en format PDF era vàlid, però havia de garantir lautenticitat de l’origen i contingut de la factura, i que això quedava garantit si s’utilitzava algun dels mitjans establerts en l’article 8 del Reglament de Facturació:

 • Mitjançant firma electrònica avançada (certificat reconegut)
 • Mitjançant un intercanvi electrònic de dades (EDI) – Mitjançant altres mitjans que els interessats haguessin comunicat a l’AEAT i haguessin estat validats.

 

En CV0340-15 la AEAT va establir que en l’enviament de factures en format pdf, sense firma electrònica, si l’empresa podia garantir  a través dels seus propis controls de gestió o auditoria, la seguretat, l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut de les factures expedides, a falta d’altres elements de prova, el sistema de facturació així establert compliria amb els requisits establerts en el Reglament de facturació.

Els controls de gestió esmentats hauran de permetre crear una pista d’auditoria fiable que estableixi la necessària connexió entre la factura i el lliurament de béns o prestació de serveis que documenta. És a dir que els sistemes de control intern de l’empresa han de poder fer un correcte seguiment des de tota la operació (comanda, preparació, entrega dels béns, facturació i comptabilització), podent garantir que les factures documenten operacions reals i que aquestes no han estat modificades o manipulades.

En cas de no complir amb aquests requisits, l’AEAT pot imposar sancions a l’emissor de la factura que poden ser de l’1% del valor de les factures errònies, o inclús del 2% si aquestes factures superen més del 20% de la facturació total (article 201 LGT)

Per tant és recomanable revisar que els sistemes de control de gestió siguin adequats i permetin crear una pista d’auditoria fiable entre la factura i l’entrega de béns,  i recollir l’autorització expressa del client, indicant a quina direcció de correu electrònic vol rebre la factura.

Impost sobre habitatges buits

IMPOST SOBRE HABITATGES BUITS

(Llei 14/2015 del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits,  i de modificación de normes tributàries i de la LLei 3/2012   i DECRET 183/2016, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els habitatges buits.)

Fet imposable

L’impost sobre els habitatges buits és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, de naturalesa directa, que grava l’incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera permanent. És aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya.

A l’efecte de l’impost  s’entén per:

Habitatge buit: l’habitatge desocupat permanentment, sense causa justificada, durant més de dos anys.

S’acredita que un habitatge està ocupat si el seu propietari disposa d’un títol, com el d’arrendament o qualsevol altre d’anàleg, que habilita l’ocupació, i es justifica documentalment per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

El còmput del període de dos anys a què s’ha fet referència anteriorment s’inicia a partir de la data en què l’habitatge està a disposició del propietari per a ésser ocupat o per a cedir-ne l’ús a un tercer, i no hi ha cap causa que en justifiqui la desocupació. Cal que durant aquests dos anys el subjecte passiu hagi estat titular de l’habitatge de manera continuada.

En el cas dels habitatges de nova construcció, s’entén que hi ha disponibilitat perquè l’habitatge sigui ocupat a partir de tres mesos a comptar de la data del certificat final d’obra.

És causa d’interrupció del còmput dels dos anys l’ocupació de l’habitatge durant un període de, com a mínim, sis mesos continuats.

Subjecte passiu

Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, les persones jurídiques propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys. També en són subjectes passius les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge.

No obstant el que s’estableix al paràgraf anterior, els grups fiscals o grups de societats poden optar per tributar en règim de consolidació en l’autoliquidació anual d’aquest impost.

Exempcions

 1. Resten exempts de l’impost les entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció que regula el Pla per al dret de l’habitatge i les entitats inscrites al Registre d’entitats i establiments de serveis socials de Catalunya.
 2. Resten exempts de l’impost els habitatges següents:
 3. a) Els habitatges protegits amb qualificació oficial vigent, si llur desocupació implica l’aplicació dels mecanismes sancionadors regulats per la Llei 18/2007.
 4. b) Els habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada, d’acord amb el que estableix el Pla territorial sectorial d’habitatge.
 5. c) Els habitatges posats a disposició de programes socials d’habitatge, convinguts amb les administracions públiques, per a destinar-los a programes de lloguer social d’habitatge.
 6. d) Els habitatges destinats a usos regulats per la legislació turística o a altres activitats econòmiques no residencials, sempre que llurs titulars puguin acreditar que han desenvolupat l’activitat dins els últims dos anys, s’han satisfet els tributs corresponents a l’activitat desenvolupada i s’han declarat els ingressos obtinguts per aquesta activitat. En el cas d’habitatges d’ús turístic cal, a més, que estiguin inscrits en el registre que gestiona el departament competent en matèria de turisme

 

Llista de municipis NO EXEMPTS:

Llista de municipis que es consideren àrees de demanda residencial forta i acreditada, inclosa a l’annex del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge (DOGC núm. 6633, de 29.5.2014).

img1

Base imposable

Constitueix la base imposable de l’impost el nombre total de metres quadrats de la superfície útil dels habitatges subjectes a l’impost de què és titular el subjecte passiu en la data de meritació de l’impost.

Si s’ha optat per la tributació consolidada, la base imposable és constituïda pel nombre total de metres quadrats dels habitatges subjectes a l’impost dels quals són titulars les persones jurídiques integrades al grup fiscal o grup de societats.

 

Quota íntegra

La quota tributària s’obté d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen de l’escala següent:

img2

 

img3

 

A l’efecte de l’impost sobre els habitatges buits, s’entén per:

Habitatge de lloguer assequible: l’habitatge del qual l’arrendatari satisfà una renda inferior a la que fixa per a aquesta finalitat l’ordre del conseller competent en matèria d’habitatge que estableix els preus màxims dels habitatges amb protecció oficial i altres disposicions relatives al Pla per al dret a l’habitatge, respecte de cadascun dels municipis de demanda forta i acreditada d’habitatge. La renda fixada per la dita ordre ha d’ésser, en qualsevol cas, un 25% inferior a la de mercat. El termini del contracte de lloguer assequible ha d’ésser de tres anys com a mínim.

 1. A l’efecte de la bonificació també computen els habitatges en què, tot i que la renda pactada sigui superior a la fixada en l’ordre del conseller competent en matèria d’habitatge, els arrendataris satisfan efectivament una quantitat inferior o equivalent a un lloguer assequible, com a conseqüència que una part del preu està subvencionada pel subjecte passiu o per una entitat del grup al qual pertany.
 2. Perquè la bonificació sigui aplicable, els habitatges han d’haver estat validats com a habitatges assequibles per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i s’ha de garantir que els arrendataris tinguin uns ingressos inferiors als establerts per a accedir a un habitatge amb protecció oficial.
 3. S’apliquen aquestes mateixes bonificacions en el cas que el subjecte passiu destini part del parc dels habitatges a sistemes de propietat compartida, tinença intermèdia o sistemes de propietats temporals, recollits per la normativa de Catalunya, en els mateixos percentatges establerts pels programes d’habitatge assequible. En el cas que aquesta bonificació concorri amb la dels programes d’habitatge assequible, a l’efecte del càlcul de la bonificació corresponent s’han de sumar els habitatges destinats a ambdós programes.

Meritació i autoliquidació

Meritació

L’impost sobre els habitatges buits merita el 31 de desembre de cada any i afecta el parc d’habitatges de què és titular el subjecte passiu en aquesta data.

Autoliquidació

El DECRET 183/2016, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost estableix que la presentació i ingrés de l’autoliquidació s’ha d’efectuar entre els dies 1 i 20 del mes de març següent a la data de meritació de l’impost, per via telemàtica.

En el supòsit que es vulgui sol·licitar un ajornament o fraccionament del deute tributari, cal fer-ho de manera presencial a les delegacions de l’Agència Tributària de Catalunya, juntament amb l’autoliquidació corresponent.

L’Ordre VEH/35/2016, de 19 de febrer, aprova el model d’autoliquidació 510, de l’impost sobre els habitatges buits.

 

Descarregar PDF

Interessos de demora

Benvolgut client

 

Ens dirigim a vostès en  relació a la deduïbilitat dels interessos de demora, que en poc temps han tingut diferents interpretacions per part de l’Administració. Així cal preguntar-se: ara són o no són deduïbles fiscalment? Adjuntem aquí un petit resum:

En informe emès el 7/3/2016 per l’Agència tributaria s’arribava a les següents conclusions:

 • La DGT considerava els interessos de demora SI deduïbles. Criteri seguit encara en la seva consulta vinculant V4080-15 de 21 de desembre de 2015 i V0603-16 de 15 de febrer de 2016.
 • El TEAC, seguint una STS de 25 de febrer de 2010, estableix la NO deduïbilitat dels interessos de demora. Així ho reitera en una Resolució de 7 de maig de 2015.
 • L’Agència Tributaria en aquest informe de 7 de març de 2016 diu que el criteri del TEAC té caràcter vinculant, i l’AEAT no pot separar-se del mateix,  per tant conclou que els interessos de demora NO són deduïbles. (admetent la sí deduïbilitat dels interessos suspensius).

Ara bé en Resolució de 4 d’abril de 2016 de la DGT, publicada en el BOE de 6/4/2016 la DGT estableix:

No estan canviant de criteri, ni contradient les consultes vinculants anteriors, però com que ha canviat la normativa de l’impost de societats, totes les conclusions anteriors eren segons l’antic text Refós que aprovava l’impost de societats (RDL 4/2004 vigent fins a 31/12/2014). Ara seguint la nova llei de l’Impost de Societats  (Llei27/2014 vigent a partir de 1/1/2015) s’estableix un nou criteri aplicable a les situacions en que és vigent aquesta llei. Així després d’analitzar l’article 15 de les despeses no deduïbles conclou que no s’hi poden incloure els interessos de demora (que tenen caràcter financer) i per tant SI són deduïbles, però subjectes al límit de les despeses financeres de l’article 16 de la LIS.

Ara bé ens preguntem a partir de quan sí son deduïbles? Liquidacions fetes al 2015 que provenen d’impostos d’anys anteriors entrarien? O no perquè les liquidacions són d’anys en que estava vigent el RDL 4/2004?

La mateixa resolució de 4 d’abril de 2016 conclou (citant la Resolució de 9 de febrer de 2016 de l’ICAC):

-els interessos de demora que s’haguessin hagut de dotar en exercicis anteriors, i no s’hagués fet, és a dir que aquells que provenen d’un error comptable,  s’han de registrar amb càrrec a reserves i seran deduïbles en el període en que es registrin amb càrrec a reserves, sempre que no en derivi una tributació inferior, i sotmesos al mateix límit de l’article 16 de la LIS.

-La resta d’interessos de demora, són despesa de l’exercici, independentment de l’exercici del que procedeixin. I per tant són deduïbles sotmesos al límit de l’article 16 de la LIS .

 

Descarregar PDF

Reial Decret Llei 20/2011

El passat 30 de desembre es va aprovar el Reial Decret Llei 20/2011 de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.

Entre les mesures aprovades, destaquem les que creiem poden ser del seu interès:

IRPF

-Deducció per inversió en vivenda habitual.

Amb efectes retroactius a 1/1/2011 s’ha suprimit el límit que es va fixar en la Llei de Pressupostos pel 2011, per a l’aplicació de la deducció als contribuents amb base imposable inferior a 24.107,20 euros. Per tant en l’exercici 2011 podran aplicar aquesta deducció tots els contribuents, independentment de quina sigui la seva base imposable.

La base màxima de deducció per adquisició, construcció, ampliació o rehabilitació es manté en 9.040 € anuals, amb una deducció estatal del 7,5%. Per als supòsits d’obres i instal·lacions d’adequació per a discapacitats la base màxima és de 12.080€.

-Gravamen complementari a la quota íntegra estatal.

En els períodes impositius 2012 i 2013 la quota íntegra estatal s’incrementa en els següents imports:

a) El resultant d’aplicar a la base liquidable general els següents tipus:

1

b) El resultant d’aplicar a la base liquidable de l’estalvi els tipus de la següent escala:

2

-Increment en la quota de retenció

Per al càlcul de la retenció dels rendiments del treball per als exercici 2012 i 2013 es tindrà en compte la taula del punt a) anterior. No obstant es començarà a aplicar a 1 de febrer del 2012. Això significa que a partir de febrer s’incrementarà la retenció dels treballadors.

-Increment del % de pagaments a compte del 19 la 21%

En els períodes impositius 2012 i 2013 els % de pagament a compte següents passen del 19% al 21%:

 • Rendiments del capital mobiliari
 • Guanys patrimonials derivats de la transmissió d’accions en institucions inversió col.lectiva
 • Guanys patrimonials derivats de l’aprofitament forestals
 • Premis
 • Arrendaments o subarrendaments d’immobles urbans
 • Rendiments procedents de la propietat intelectual, industrial, prestació assis.tècnica
 • Arrendament de béns mobles, negocis o mines
 • Ingressos a compte sobre la imputació de rendes per la cessió de drets d’imatge

–  Increment del % de retenció dels administradors i membre del consell d’administració

Durant els exercicis 2012 i 2013 s’incrementa el % de retenció del 35 al 42%

– Reducció per a manteniment d’ocupació

Es manté pel 2012 la reducció del 20% del rendiment d’activitats econòmiques, per aquells contribuents amb xifra de negocis inferior a 5.000.000 € i plantilla mitja inferior a 25 empleats, que mantinguin  o creen ocupació.

– Despeses i inversions en formació del personal

S’amplia al 2012 la no consideració com a retribució en espècie de les despeses efectuades per a habituar als empleats en la utilització de les noves tecnologies de la informació, quan la seva utilització només pugui realitzar-se fora del lloc i horari de treball.

IMPOST DE SOCIETATS

– Pagaments fraccionats.

Es manté la regulació vigent a  2011 pels pagaments fraccionats, inclòs l’increment de tipus introduïts pel RDL 9/2011:

Per a la opció de l’article 45.2 el tipus és del 18%.

Per a la opció de l’article 45.3 (en funció del resultat) el tipus és de:

3

– Deducció per a despeses de formació al personal

Amb efectes des de 1 de gener de 2012, les despeses efectuades durant els anys 2007 a 2012 per habituar als empleats en la utilització  de les noves tecnologies de la informació, quan la seva utilització només pugui realitzar-se fora del lloc i horari de treball, donaran dret a l’aplicació de la deducció  per a despeses de formació del personal.

– Percentatge de retenció i ingrés a compte

Des de 1 de gener de 2012 i fins a 31 de desembre de 2013, el % de retenció o ingrés a compte passa del 19 al 21%.

– Tipus de gravamen reduït per a microempreses que mantingui o creen ocupació

Es prorroga per 2012 el tipus reduït del 20% per a empreses amb menys de 5.000.000 euros de xifra de negoci, i menys de 25 treballadors  que mantinguin o creen ocupació, per al primer tram entre 0 i 300.000 euros.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

– El tipus de gravamen general passa del 24 al 24,75%

– S’incrementa del 19 al 21%:

 • El tipus complementari aplicable sobre les quantitats transferides al estranger amb càrrec a les rendes de l’establiment permanent.
 • Dividends i altres rendiments derivats de la participació en fons propis d’una entitat
 • Interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis
 • Guanys patrimonials derivats de transmissions.

 

IVA

– IVA reduït en adquisició de vivendes

Es prorroga fins a 31/12/2012 l’aplicació del tipus reduït del 4% a les entregues d’edificis aptes per a la seva utilització com a vivendes, incloses les places de pàrquing, amb un màxim de dos, transmeses conjuntament.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

– S’incrementa  pels exercicis 2012 i 2013 els tipus de gravamen d’aquest impost entre un 4 i un 10%  depenent de l’entrada en vigor de la corresponent ponència total de valors del municipi.

COTITZACIONS SOCIALS

– S’incrementa un 1% les bases màximes aplicables en els diferents règims.

– Autònoms

4

No obstant, per la base de cotització dels treballadors autònoms que abans dels 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol règim de la Seguretat Social 5 o més anys, hi ha regles específiques:

5

– Revalorització i manteniment del poder adquisitiu de les pensions

Mentre no s’aprovi la Llei de Pressupostos General de l’Estat pel 2012, continua vigent el contingut de la Llei de pressupostos pel 2011, però en matèria de pensions hi ha algunes modificacions, entre les que destaquen:

– S’incrementa pel 2012 un 1% les pensions de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva

– S’incrementa un 1% els imports de les pensions mínimes del sistema de la Seguretat Social i de les Classes Passives, de les pensions no contributives i de l’extingit “Seguro Obligatorio de la Vejez e Invalidez”, Aixa com les prestacions per fill a càrrec amb + 18 anys i minusvalia igual o superior al 65%.

– Límit màxim de percepció per pensió pública: 2.522,89 €/mes o 35.320,46 €/any

– Els perceptors de complement per mínims de les pensions de la Seguretat Social, rebran, abans de 1 d’abril de 2012 i en un únic pagament, la diferència entre la pensió rebuda en 2011 i la que hagués correspòs d’haver aplicat a les quantitats mínimes l’increment del 2,9% corresponent a l’IPC real de novembre 2010 a novembre 2011.

 

Es prorroga durant 6 mesos, l’ajuda econòmica d’acompanyament de 400 euros, a les persones que esgotin la seva protecció per atur, establerta en l’art. 6 del RDL 10/2011.

PROPERES NOVETATS

En el Consell de Ministres del dia 5 de gener, la vicepresidenta ha anunciat que s’intensificarà la investigació del frau fiscal, així com el control en la fase recaptatòria, a més d’augmentar la col.laboració amb les administracions tributàries autònomes.

Ha informat que Hisenda està estudiant la implantació de mesures per a limitar l’ús del pagament en efectiu de determinades transaccions econòmiques per lluitar així contra l’economia submergida i la utilització de diner en negre per aquests pagament.

Per tal de lluitar contra l’economia submergida es reforçaran els mecanismes de col.laboració amb la Inspecció de Treball i la Tresoreria de la Seguretat Social, i s’utilitzarà altra informació com consum d’energia elèctrica i terminals de targetes de crèdit per a detectar activitats econòmiques ocultes o parcialment declarades.

 

Descargar PDF

Novetats fiscals i laborals

Aquests últims dies s’han publicat vàries normatives legals que ens afecten pel tancament del 2012 i pel 2013:

 • Decret Llei 7/2012, de la Generalitat de Catalunya, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten a l’Impost sobre el Patrimoni.
 • Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la que s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.
 • Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013.


Impost sobre el Patrimoni

L’Estat ha prorrogat 1 any més la vigència de l’Impost de Patrimoni, establint una bonificació del 100%  a partir de l’1 de gener de 2014.

Amb efectes 31-12-2012  Catalunya ha modificat l’esmentat impost, rebaixant el mínim exempt de 700.000 a 500.000 euros, i incrementant un 5% els trams respecte la tarifa estatal i un 10% respecte al tram més alt (superior a 10.695.996,06 euros).  Es manté els 300.000 euros exempts per a la vivenda habitual. Al haver-se aprovat amb efectes 31-12-2012 significa que en la declaració del 2012 que es farà al maig-juny del 2013 ja estaran en vigor aquests canvis normatius.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

(canvis que entren en vigor a partir de 1 de gener de 2013)

 • Es suprimeix la deducció per inversió en vivenda habitual a partir de 1-1-2013, mantinguent un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31-12-2012.
 • Es crea un gravamen especial pels premis de loteries de l’Estat, Comunitats Autònomes, ONCE, Creu Roja i altres. Aquests premis passaran a tributar un 20%, estant els primers 2.500 euros exempts. El pagador ja aplicarà la retenció del 20%, que estalviarà al contribuent d’haver de presentar l’autoliquidació. Només caldrà presentar-la si no hi ha hagut aquesta retenció.

Nota: només s’aplica als premis celebrats a partir de 1 de gener del 2013; si són premis celebrats en dates anteriors, encara que es cobrin al 2013 no s’aplica aquest gravamen.

 • Per tal de penalitzar els moviments especulatius, els guanys i pèrdues patrimonials només s’integraran en la base de l’estalvi si provenen de transmissions d’elements de + 1 any d’antiguitat, la resta aniran a la base imposable general tributant al tipus que els correspongui segons l’escala.
 • Es manté pel 2013 la reducció del 20% del rendiment net positiu d’activitats econòmiques, per a manteniment o creació d’ocupació.
 • Es prorroga pel 2013 el tractament fiscal de les despeses i inversions per habituar als empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i informació (es consideren despeses de formació).
 • S’estableix, pel contribuent que vulgui acollir-s’hi, una actualització de balanços voluntària. Es podran actualitzar elements de l’immobilitzat material i inversions immobiliàries, i immobles. Els elements han d’estar afectes a activitats econòmiques.
  S’estableixen uns coeficients d’actualització, que no poden fer excedir el valor de mercat de l’element.
  S’aplicarà un gravamen únic del 5% sobre l’actualització, que s’haurà de liquidar el dia que es presenti la declaració de Renda del 2012.
 • En les indemnitzacions derivades de l’extinció de relacions laborals o mercantils, de quantia molt elevada, es redueix o s’elimina la reducció del 40% aplicable derivada de períodes de generació superiors als 2 anys.


Impost sobre Societats

 • Es prorroga pel 2013 el tractament fiscal de les despeses i inversions per habituar als empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i informació (donen dret a la deducció prevista de l’article 40 del TRLIS)
 • Els premis obtinguts de  loteries de l’Estat, Comunitats autònomes, ONCE, Creu Roja i altres s’integren en la base imposable de l’impost, amb la diferència que la retenció soportada pel pagador es podrà descomptar de les retencions i pagaments a compte efectuats.
 • S’estableix per a les grans empreses pels exercicis 2012 i 2013, una limitació a l’amortització fiscalment deduïble del 70% de l’amortització que hagués correspòs aquests anys.  La part que no resulti fiscalment deduïble s’aplicarà  de forma lineal  durant un termini de 10 anys o opcionalment  durant la vida útil de l’element, a partir del primer període impositiu que s’iniciï dintre l’any 2015.
 • Es manté pel 2013 per a les empreses amb xifra de negocis inferior a 5 milions d’euros, i plantilla entre 1 i 25 treballadors, els tipus reduïts del 20-25% si mantenen la plantilla mitja respecte al 2008.
 • S’estableix, pel contribuent que vulgui acollir-s’hi, una actualització de balanços voluntària. Es podran actualitzar elements de l’immobilitzat material i inversions immobiliàries, i immobles.

S’estableixen uns coeficients d’actualització, que no poden fer excedir el valor de mercat de l’element.

S’aplicarà un gravamen únic del 5% sobre l’actualització, que s’haurà de liquidar el dia que es presenti la declaració de l’Impost de Societats del 2012.

– Es considera despesa no deduïble de l’Impost, les indemnitzacions per extinció de la relació laboral o mercantil, que excedeixin per cada perceptor de 1.000.000 euros.

Impost sobre els Dipòsits en Entitats de Crèdit 

Es crea un impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, per tal de garantitzar una major eficiència en el funcionament del sistema financer.

Tipus d’interès

La Llei de Pressupostos pel 2013 fixe el tipus d’interès legal del diner en el 4%, i l’interès de demora en el 5%.

Matèria laboral

Per l’any 2013, l’edat de jubilació comença a incrementar paulatinament, com ja havíem avançat en circulars anteriors, quedant l’edat de jubilació per aquest any a 65 anys i un mes. Progressivament, cada any s’afegirà un mes més als 65 anys per poder-se jubilar. De tal manera que al 2027, l’edat de jubilació serà de 67 anys.  Resumint per anys quedarà així:

1

Descargar PDF

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació del nostre lloc web. Si continua
navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a l'apartat de Política de cookies.

ACEPTAR

Aviso de cookies
CatalanEnglishFrenchSpanish