Arxiu de categories Comptable

Reial Decret 602/2016

El Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre, pel que es modifica el Pla General de Comptabilitat aprovat pel RD 1514/2007, el Pla General de Comptabilitat de PIMES aprovat pel RD 1515/2007, les Normes per a la formulació de Comptes Anuals Consolidades aprovades pel RD 1159/2010, i les Normes d’adaptació del PGC a les entitats sense fins lucratius aprovades pel RD 1491/2011 ha introduït algunes modificacions al Pla General de Comptabilitat. Li detallem aquí les més destacades, restant a la seva disposició per a qualsevol ampliació o aclariment.

► Entrada en vigor: els exercicis iniciats a partir de 1 de gener de 2016

► Ampliació de l’aplicació del pla PIMES per a totes aquelles empreses que durant 2 exercicis consecutius reuneixin al tancament de cada un d’ells, dos de les següents condicions:

►Simplificació de les obligacions comptables de les petites empreses:
Desapareix la obligació d’incloure en les Comptes Anuals l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Es redueix el contingut de la informació a incloure en la memòria

►Es modifiquen els criteris de registre i valoració dels actius intangibles:

–              Vida útil no estimable: s’amortitzarà en el termini de 10 anys

–              Fons de comerç: excepte prova en contra es presumeix una recuperació lineal en 10 anys

–              Règim transitori pels actius intangibles qualificats de vida útil indefinida

►Revisió de les Normes de  Formulació de Comptes Anuals Consolidades: s’efectua la revisió de les NOFCAC sobre els supòsits de dispensa i exclusió de la obligació de consolidar, el tractament del fons de comerç de consolidació i s’introdueixen algunes millores tècniques.

►Modificació en l’adaptació del PGC a les entitats sense ànim de lucre per tal que puguin aplicar el PGC PIMES en els mateixos termes que la resta.

►Tots els drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle passen a tenir la consideració d’existències pels exercicis iniciats a partir de 1-1-2016

Reglament facturació 2013

Aprofitem l’ocasió per a recordar-los, tal com els vam informar en la circular anterior, que durant aquest mes de gener totes les empreses que tinguin treballadors, rebran una carta de la Seguretat Social en la que els comuniquen que en el termini de 1 mes des de la recepció de la comunicació hauran de rebre totes les notificacions telemàtiques. Aquestes notificacions les podrà obrir l’empresa si té un certificat electrònic, o la gestoria autoritzada per sistema Red. Com a cortesia la Seguretat Social enviarà un correu electrònic a l’empresa avisant-la que té una notificació per tal que pugui anar a la pàgina web i obrir-la. Per tant caldria que ens facilitessin el correu electrònic on volen rebre aquests avisos, per tal que poguem actualitzar les dades de contacte a la Seguretat Social.

El passat dia 1 de desembre es va publicar en el BOE el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, que serà aplicable a partir de l’1 de gener del 2013, i deroga l’anterior reglament del Reial Decret 1496/2003. Els passem aquí un resum del mateix, que inclou tot el reglament complert, tant els punts que no han sofert variació respecte l’antic reglament, com els punts que sí han variat.

Obligació d’expedir factura:

Els empresaris o professionals estan obligats a expedir i entregar factura, així com a conservar còpia de les mateixes, per les entregues de béns i prestacions de serveis que realitzin, incloses les no subjectes i exemptes.

En tot cas hi ha unes operacions en les que és obligatori emetre factura (art. 2.2 Reglament):

 1. si el destinatari és un empresari o professional, o quan així ho exigeixi per a l’exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.
 2. En les entregues intracomunitàries
 3. En les vendes a distància localitzades a Espanya
 4. En les exportacions, excepte botigues lliures d’impostos
 5. En les entregues de béns amb instal·lació prèvia
 6. En aquelles que el destinatari sigui persona jurídica que no actuï com empresari, o una administració pública

Recordar que és obligatori facturar els pagaments a compte, excepte que siguin pagaments a compte corresponents a entregues intracomunitàries exemptes.

Operacions per les que no hi ha obligació d’expedir factura: (art 3 Reglament)

1

Compliment de les obligacions d’expedir factura pel destinatari (art. 5 Reglament)

L’obligació d’expedir factura pot ser complerta materialment pel destinatari o un tercer, sempre que hi hagi un acord entre l’empresari que realitzi les operacions i el destinatari de les mateixes. Acord que ha de ser previ a la realització de les operacions, i cada factura requereix un procediment d’acceptació per part de l’empresari que ha fet la operació (pot ser una simple firma). El destinatari que emet la factura, en nom i per compte del que ha fet la operació, li ha de remetre una factura a aquest últim.

Tipus factures i continguts obligatoris

Desapareix el tiquet i es crea la factura simplificada que es pot utilitzar en els següents casos:

2

Casos en que NO es pot usar una factura simplificada (art. 4.4 Reglament):

 1. Entregues de béns exemptes destinades a altres estats membre de la UE
 2. Entregues de béns de l’art. 68 3 i 5 Llei IVA (entrega de béns quan el transport s’iniciï en un altre Estat membre amb destí al territori d’aplicació de l’impost, quan es compleixin uns requisits)  i entregues de béns de l’article 68.5 (entregues de béns subjectes a impostos especials)
 3. Les entregues de béns o prestació de serveis que s’entenen realitzades en el territori d’aplicació de l’impost, quan el venedor o prestador del servei no es trobi establert en l’esmentat territori, el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari, i la factura sigui expedida per aquest últim per estar autoritzar pel proveïdor o prestador.
 4. Les entregues de béns o prestació de serveis, quan el venedor o prestador estigui establert en el territori (o tingui un establiment permanent, o residència habitual), a partir del qual s’efectua l’entrega de béns o prestació de serveis, i segons les regles de localització no s’entengui realitzada en el territori d’aplicació de l’impost, en els següents supòsits:
  • Quan la operació estigui subjecte en un altre estat membre, el subjecte passiu sigui el destinatari, i la factura no sigui materialment expedida per aquest últim, per compte del proveïdor o prestador
  • Quan la operació s’entengui realitzada fora de la comunitat.

Contingut de les factures:

3

 • aquesta menció no serà necessària quan la operació estigui subjecte en un altre Estat membre de la UE, el subjecte passiu sigui el destinatari de la operació i la factura no sigui materialment expedida per aquest últim per compte del venedor o prestador de serveis.
 • Només obligatori si el destinatari ho exigeix

Factura electrònica (art. 8 a 10 Reglament)

Les factures es podran expedir per qualsevol mitjà, en paper o en format electrònic, que permeti garantitzar a l’obligat en la seva expedició l’autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut i la seva llegibilitat, des de la data d’expedició i durant tot el procés de conservació. L’expedició de factura electrònica estarà condicionada a que el seu destinatari hagi donat el seu consentiment.

L’autenticitat  i integritat quedaran garantitzades per alguna de les següents formes:

 1. mitjançant una firma electrònica avançada (d’acord amb el disposat en l’art. 2.2 de la Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu.
 2. Mitjançant un intercanvi electrònic de dades (EDI)
 3. Mitjançant altres mitjans que l’interessat hagi comunicat a l’AEAT, amb caràcter previ a la seva utilització i hagin estat validats per l’administració.

 

Termini per expedir i enviar les factures, moneda i llengua (art. 11, 12 i 18 Reglament)

4

Factura Recapitulativa: (art. 13 Reglament)

5

Es pot incloure en una sola factura diferents operacions realitzades en diferents dates per a un mateix destinatari, sempre que les mateixes s’hagin efectuat dintre el mateix mes natural.

Hauran de ser expedides com a màxim l’últim dia del mes natural, però si el destinatari és un empresari, es podrà fer com a màxim el dia 16 del mes següent.

 

Factura Rectificativa: (art. 15 Reglament)

Moment d’emetre-les: tan bon punt l’emissor tingui constància de les condicions que obliguen a la seva expedició, sempre que no haguessin passat 4 anys des que es va devengar l’impost o es van produir les causes de l’article 80 de la LIVA.

S’ha d’identificar la factura rectificada. I es pot rectificar vàries factures en un únic document indicant les factures rectificades. Només en el cas de descomptes per volum (rappels) no serà necessari identificar-les, essent suficient la determinació del període al que es refereixen.

Les factures rectificatives poden ser normals o simplificades.

Nota: si es vol canviar una factura simplificada (que complia tots els requisits) per una factura “normal” no es  tracta d’una factura rectificativa, sinó d’una substitució o canvi de la mateixa.

Particularitats dels règims especials (art.16 Reglament)

Règim de l’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Els empresaris que hagin de reintegrar compensacions al adquirir els béns o serveis a empresaris acollits al REARP, hauran d’expedir un rebut (i entregar-ne una còpia al titular de l’explotació) en el que hi constarà:

 • Número i sèrie
 • Noms, cognoms, o raó social, NIF i domicili del obligat a la seva expedició i del titular de l’explotació agrícola o ramadera
 • Descripció dels béns entregats o serveis prestats, així com el lloc i data de realització dels mateixos
 • Preu dels béns o serveis
 • % de compensació aplicat
 • Import de la compensació
 • La firma del titular de l’explotació agrícola, ramadera, forestal o pesquera.

Règim especial dels béns usats, objectes d’art, antigüetats i objectes de col.lecció

En les seves compres han d’expedir un document que justifiqui cada una de les adquisicions efectuades a particulars, que haurà de ser firmada per el transmitent, i contenir tots els requisits de la factura.

En les factures de venda, caldrà mencionar l’expressió “règim especial dels béns usats” o “règim especial dels objectes d’art” o “règim especial de les antigüetats i objectes de col.lecció”

En les factures de venda acollides a aquest règim, no es podrà consignar separadament la quota de l’IVA, i aquesta s’haurà d‘entendre compresa en el preu total de la operació.

Règim especial de les agències de viatge

En les factures de venda els subjectes passius no estan obligats a consignar separadament la quota repercutida, i l’impost s’entendrà inclòs en el preu de la operació. No obstant, quan els destinataris de les operacions siguin empresaris o professionals i les operacions s’hagin efectuat en el territori d’aplicació de l’impost, es pot fer constar a la factura la denominació “quotes d’IVA incloses en el preu”, la quantitat resultant de multiplicar el preu total de la operació per 6 i dividir per 100.

Cal consignar en les factures de venda l’expressió “règim especial de les agències de viatge”

Règim especial del recàrrec d’equivalència

Els empresaris o professionals que efectuïn entregues de béns en les que hagin de repercutir el recàrrec, hauran d’expedir factures separades, consignant el tipus de recàrrec que s’hagi aplicat i el seu import.

Els empresaris en aquest règim que  realitzin activitats en altres sectors, han de tenir documentades en factures diferents les adquisicions de mercaderies destinades als diferents règims.

Conservació de factures i altres documents (art. 19 a 23 Reglament)

Els empresaris o professionals hauran de conservar, durant el termini previst en la Llei General Tributària, els següents documents:

 • Factures rebudes
 • Còpia de les factures expedides
 • Els justificants comptables de les adquisicions de béns o prestació de serveis quan el destinatari sigui el subjecte passiu per l’aplicació de la regla de la ISP
 • Els rebuts expedits per l’empresari del reintegre de les compensacions al adquirir béns o serveis a subjectes passius acollits al REARP.
 • Els documents en les que es reflexi la liquidació corresponent a les importacions.

Els documents, en paper o format electrònic,  s’hauran de conservar per qualsevol mitjà que permeti garantitzar l’autenticitat del seu origen, la integritat del contingut i la seva llegibilitat.

 

[button link=”https://compte9.cat/wp-content/uploads/2016/02/reglament-facturaci%C3%B3-1619_2012.pdf” color=”red”] Descarregar PDF[/button]

FACTURA ELECTRÒNICA

Davant la proximitat del 15 de gener de 2015 els recordem els canvis previstos en relació a la factura Electrónica que segons la llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, entraran en vigor en aquesta data:

Sector Public

Aquesta llei va impulsar la factura electrònica i la creació d’un registre Comptable amb la finalitat d’agilitzar els procediments de pagament a proveïdors.

S’aplica a les factures emeses entre proveïdors de béns o serveis i les Administracions Públiques (d’acord a la definició que en fa l’article 3.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic), així com les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

S’entén per Administració Pública (d’acord a la definició que en fa l’article 3.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, RD 3/2011):

“La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

 • Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
 • Los Organismos autónomos.
 • Las Universidades Públicas.
 • Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad, y
 • Las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes: 
  • 1Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o
  • 2.ª que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.

No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

 • Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación.”

Tots els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Administració Pública podran emetre factura Electrònica, però en tot cas estaran obligades, a partir de 15/01/2015 les següents entitats: Societats Anònimes, Societats Limitades, Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola, establiments permanents, Ute’s, AIE, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’Inversió i altres Fons.

No obstant, reglamentàriament, les Administracions Públiques podran excloure d’aquesta obligació aquelles factures que no superin els 5.000 euros. En quant a les característiques que haurà de tenir la factura electrònica, es determinarà per Ordre Ministerial i mentre no s’aprovi aquest desenvolupament les factures electròniques han de tenir el format Facturae, versió 3.2 i signatura electrònica XAdES. Consultin amb el seu proveïdor informàtic si el seu programa compleix aquests requisits, però mentrestant si volen poden descarregar-se un programa gratuït que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques posa a disposició de totes les PIMES a través de www.facturae.es.

S’imposa al proveïdor l’obligació de presentar la factura davant d’un registre administratiu en el termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació de serveis. La norma obliga a les Administracions Públiques a crear un punt general d’entrada de factures electròniques, podent les Entitats Locals adherir-se al punt general d’entrada de la seva Diputació, Comunitat Autònoma o Estat.

Sector Privat

També es modifica la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació, amb especial rellevància cap la factura electrònica del sector privat. La Llei estableix la obligació d’emetre factures electròniques, a partir de 15/1/2015, per a determinades empreses que detallem a continuació, independentment del tamany de la plantilla o del seu volum anual d’operacions. S’imposen sancions per a les empresa que restin obligades remetre factures electròniques i no ofereixin als seus usuaris la possibilitat de rebreles o consultar-les: sancions de fins a 10.000 euros.

Les empreses prestadores dels següents serveis denominats serveis al públic en general d’especial transcendència econòmica (art.2.2 Llei 56/2007) són les obligades a emetre aquestes factures electròniques:

 •  Serveis de comunicacions electròniques a consumidors (Llei 32/2003)
 • Serveis financers destinats a consumidors, que inclouran serveis bancaris, de crèdits o de pagament, els serveis d’inversió, les operacions d’assegurança privada, els plans de pensions i l’activitat de mediació d’assegurances.
 • Serveis de subministrament d’aigua / gas / i electricitat a consumidors finals.
 • En el cas que la contractació s’hagi portat a terme per mitjans electrònics:

                     o Serveis d’agències de viatge

                     o Serveis de transport de viatgers per carretera, ferrocarril, via marítima o per via aèria.

                     o Activitats de comerç al per menor.

 

Descargar PDF

NORMATIVA SEPA

Aquests darrers dies deuen haver sentit parlar que s’han d’adaptar els rebuts a la normativa SEPA abans de l’1 de Febrer del 2014. Passem a explicar-los aquí en què consisteix.

A fi que les empreses puguin expandir els seus mercats i competir millor, s’ha establert la SEPA (“single euro payments area” o zona única de pagaments per l’euro), per tal de crear una sèrie de pagaments comuns dins la zona. Formen part de la zona SEPA els estats membres de la Unió Europa + Noruega +Islàndia + Liechtestein + Suïssa + Monaco.

Els requisits que s’han de complir per emetre rebuts SEPA són:

 • Utilitzar el codi IBAN en compte dels 20 dígits que utilitzem actualment.
 • Disposar de la ordre de domiciliació o mandat firmat pel client (actualment també calia)
 • Nous formats de fitxers que substitueixen als actuals:

img1

La diferència entre els dèbits CORE o B2B és la següent:

img2

Els recordem que la obligació de tenir l’autorització firmada pel client ja existia, i en cas d’utilitzar els dèbits CORE ja els serveix la mateixa. Ara bé donat que han de disposar del codi IBAN és un bon moment per a actualitzar-ho o aprofitar la ocasió per a obtenir l’IBAN i l’autorització, si no la tenien. Els adjuntem a continuació un model d’autorització per a dèbits CORE i B2B. Només han de parlar amb la seva entitat financera i decidir quin sistema utilitzaran (recordin que B2B només és permès per a les operacions entre empreses i/o autònoms, per tant si han de girar rebuts per a particulars, per aquests obligatòriament hauran d’utilitzar CORE) 

Descargar PDF

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació del nostre lloc web. Si continua
navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a l'apartat de Política de cookies.

ACEPTAR

Aviso de cookies
CatalanEnglishFrenchSpanish