Llei pressuposts i acompanyament 2017 Generalitat

Llei pressuposts i acompanyament 2017 Generalitat

Benvolgut client,

Aquest mes de març ha sortit publicat la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2017 i la Llei de mesures fiscals i creació d’altres impostos. Els detallem aquí les novetats més destacades, i com sempre restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

►Llei 4/2017 de 28 de març, de pressupostos per a la Generalitat de Catalunya pel 2017
– Actualització tarifes cànon aigua
– Actualització taxes de quantia fixa un 4%
– Interès legal del diner i de demora: els que fixi la Llei Pressupostos Estatals

►Llei 5/2017 de 28 de març, (Generalitat Catalunya) de mesures fiscals i creació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ensucrades i sobre emissió de diòxid de carboni

Impost sobre els habitatges buits Impost que ja existia però sofreix modificacions (art.4)
S’estableix un mínim exempt pels habitatges inferiors s 150 m2 No obligació de presentar autoliquidació si surt quota 0.

Impost sobre grans establiments comercials (art. 5-21)
El fet imposable és l’impacte mediambiental derivat de la utilització de grans superfícies amb finalitats comercials que dueen a terme les grans superfícies (pels vehicles que hi accedeixen).
A aquests efectes, s’entén per utilització de grans superfícies amb finalitats comercials l que duen a terme els establiments següents:

a) Grans establiments comercials territorials individuals dedicats a la venda al detall que disposen d’una superfície de venda igual o superior als 2.500 metres quadrats.

b) Grans establiments comercials territorials col·lectius, integrats per un conjunt d’establiments en què es duen a terme activitats comercials, que disposen d’una superfície de venda igual o superior als 2.500 metres quadrats.

c) Grans establiments comercials que disposen d’una superfície de venda igual o superior a 1.300 metres quadrats que estiguin situats fora de la trama urbana consolidada o, en el cas que aquesta no estigui definida, estiguin situats fora del nucli històric i dels seus eixamples.

Base imposable:

Mínim exempt de 27.000 vehicles anuals

Tipus de gravamen :  0,18 euros per vehicle.

La declaració de dades es fa amb el model 910.

El pagament de l’impost s’efectua mitjançant un rebut, el termini d’ingrés en període voluntari del qual comprèn de l’1 al 30 de juny o l’immediat hàbil posterior.

Impost sobre les estades en establiments turístics Impost que ja existia però sofreix modificacions (art. 22 a 50)

S’amplia el fet imposable, gravant les estades en:

-Allotjaments turístics establerts en cada moment en la normativa vigent en matèria de turisme.

-Albergs de joventut

-Embarcacions de creuer turístic

-Qualsevol establiment en que es prestin serveis turístics d’allotjament.

Es fixa una nova tarifa a partir de 1 d’abril de 2017

Tarifa fins a 30-3-17:

Nova tarifa a partir de 1 d’abril de 2017:

Nota: El DECRET 60/2017, de 13 de juny, modifica el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d’octubre (concretament els articles 9 i 10).

La modificació afecta la liquidació d’aquest tribut, que passarà de ser trimestral a semestral. Per tant, s’haurà de liquidar dos cops l’any:

Impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació, i transport d’elements radiotòxics (art. 51 a 68)

Impost que grava el risc que comporta la producció, manipulació i transport d’elements radio tòxics generats en reaccions termonuclears.

Impost sobre begudes ensucrades (art. 69 a 83)

El fet imposable és l’adquisició, a títol gratuït o onerós, de begudes ensucrades, entenent-se com aquelles que contenen edulcorants calòrics afegits, com sucre, mel, sacarosa,…

El contribuent és la persona física o jurídica que subministra la beguda al consumidor final. Ara bé és substitut del contribuent el distribuïdor que subministra les begudes a l’establiment.

El tipus de gravamen és :

Períodes de liquidació trimestral.  Al DOGC núm. 7398, de 26/06/2017, es publica l’Ordre

VEH/131/2017, de 21 de juny, per la qual s’aprova el model 520 d’autoliquidació de l’impost sobre begudes ensucrades envasades

El Decret llei 2/2017, de 4 d’abril, pel qual es modifica l’entrada en vigor de l’impost sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una regla de determinació de la tarifa aplicable de l’impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 7345, de 6 d’abril), estableix que l’IBEE entra en vigor el dia 1 de maig de 2017.

Per exigir l’impost al contribuent, el substitut l’ha d’incorporar en la factura corresponent sota el concepte “IBEE” o “impost sobre begudes ensucrades envasades”. De conformitat amb la Llei de l’IVA (art. 78 de la Llei 37/1992), l’IBEE ha de formar part de la base imposable de l’IVA.

Impost sobre les emissions de diòxids de carboni dels vehicles de tracció mecànica (art.84 a 95)

Exigible a partir de l’1 de gener de 2018, excepte en el cas de les motocicletes, en què és exigible a partir de l’1 de gener de 2019.

El fet imposable són les emissions de diòxid de carboni dels vehicles aptes per a circular per la via pública. Les emissions oficials de diòxid de carboni s’acrediten per mitjà d’un certificat expedit a aquest efecte pel fabricant o l’importador del vehicle, llevat que aquestes emissions constin en la targeta d’inspecció tècnica o en qualsevol altre document de caràcter oficial

El període impositiu és l’any natural i es merita a 1 de gener.

Quant a l'autor

super administrator

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació del nostre lloc web. Si continua
navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a l'apartat de Política de cookies.

ACEPTAR

Aviso de cookies
CatalanEnglishFrenchSpanish