Llei 6 2017 sobre actius no productius

Llei 6 2017 sobre actius no productius

Benvolgut client,
Aquest mes de maig ha sortit publicat la Llei 6/2017 de la Generalitat de Catalunya que grava els actius no productius de les persones jurídiques. Els detallem aquí les novetats més

destacades, i com sempre restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

 

Llei 6/2017, de 9 de maig, sobre els actius no productius de les persones jurídiques

Aquest impost grava la tinença els béns no productius i determinats drets que formen part de

l’actiu del subjecte passiu en el territori de Catalunya.

Els béns gravats són:

– Béns immobles

– Vehicles de motor amb potència ≥ 220 cavalls

– Embarcacions de lleure

– Aeronaus

– Objectes d’art i antiguitats amb valor superior al que fixi la Llei del patrimoni històric

– Joies

Com a tinença s’entén la titularitat d’un dret real de superfície, usdefruit, ús o propietat, l’ús per la cessió del dret en operacions d’arrendament financer o per l’adquisició amb reserva de domini.

Actius no productius són:

Base imposable: està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius.

Els actius s’han de valorar, a efectes de l’impost sobre els actius no productius, d’acord amb les regles següents:

  1. El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la Llei de pressupostos corresponent.
  2. Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, per llur valor de mercat. Si escau, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions vigents en la data de meritació de l’impost.
  3. Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de meritació de l’impost.
  4. Els béns de l’ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d’una operació d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  5. Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s’han de valorar per llur valor de mercat.

La quota íntegra:

Meritació: L’import de l’impost sobre els actius no productius es merita l’1 de gener de cada any.

En l’exercici del 2017 es merita el 30 de juny.

Nota: encara no s’ha establert quin serà el període de liquidació de l’impost (previsiblement serà el 2018).

Quant a l'autor

super administrator

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació del nostre lloc web. Si continua
navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a l'apartat de Política de cookies.

ACEPTAR

Aviso de cookies
CatalanEnglishFrenchSpanish