Reial Decret LLei 4/2013

Reial Decret LLei 4/2013

El passat 23 de febrer va sortir publicat el Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.

Els passem un breu resum del que s’ha aprovat, i restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Cotització a la seguretat social aplicable a joves treballadors per compte pròpia:

 • Reduccions i bonificacions a la seguretat social de joves treballadors compte pròpia:
 • Els incorporats al RETA menors de 30 anys o de 35 en cas de dones, s’aplicarà sobre la quota de contingències comunes, una reducció durant 15 mesos equivalent al 30% de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus mínim, i una bonificació, en els 15 mesos següents a la finalització de la reducció, d’igual quantitat.
 • Alternativament, els joves que causin alta o no haguessin estat donats d’alta en els 5 anys anteriors, podran aplicar-se les bonificacions i reduccions, excepte en incapacitat temporal, resultant d’aplicar per un període de 30 mesos la següent escala:
  1. Reducció del 80% de la quota els 6 primers mesos
  2. Reducció del 50% de la quota durant els 6 primers mesos
  3. Reducció del 30% durant els 3 primers mesos
  4. Bonificació del 30% en els 15 mesos següents a la finalització de la reducció.

No serà d’aplicació si contracten a treballadors per compte aliena.

Compatibilitzar la percepció de la prestació per atur amb treball a compte propi:

Els beneficiaris de la prestació d’atur que es donin d’alta en el RETA podrà compatibilitzar sempre que es reuneixin els següents requisits:

 • Que el beneficiari sigui menor de 30 anys i no tingui treballadors a compte seu.
 • Que es sol·liciti a l’entitat gestora en el termini de 15 dies des de l’alta al RETA

Aplicació de la capitalització de la prestació per atur:

Abonament en una sola vegada del import corresponent a la inversió, amb el límit del 60% de l’import de la prestació o el 100% si són menors de 30 anys o dones menors de 35 anys. No ha d’haver estat vinculat a la societat ni com a econòmicament dependent ni com a treballador.

Suspensió i reanudació del cobrament de la prestació d’atur després d’una activitat per compte pròpia:

Els menors de 30 anys podran tornar a cobrar la prestació quan el treball per compte propi sigui de duració igual o inferior a 60 mesos (5 anys). La sol·licitud ha de ser dintre els 15 dies següents al fet, i el treballador haurà d’inscriure’s com a demandant de treball.

Estímuls a la contractació a temps parcial per vinculació formativa:

 • Si es celebren contractes a menors de 30 anys es tindrà dret, durant 12 mesos, a una reducció de la quota per CC al 100% en empreses de menys de 250 treballadors o el 75% en empreses de 250 treballadors o més. Requisits que han de complir els treballadors:
  1. No tenir experiència laboral o que sigui inferior a 3 mesos
  2. Venir d’un altre sector d’activitat
  3. Estar aturat i inscrit almenys 12 mesos anteriors a la contractació
  4. La seva jornada de podrà superar el 50%
  5. Les empreses que s’hi vulguin acollir, no podran haver acomiadat improcedentment a treballadors en els 6 mesos anteriors.
  6. Les empreses hauran de mantenir la plantilla el que duri el contracte o com a màxim 12 mesos.

Contractació indefinida d’un jove per microempresa i empresaris autònoms:

Si és menor de 30 anys es tindrà dret a una reducció del 100% de les contingències comunes durant el primer any de contracte. Requisits:

 • Tenir una plantilla de 9 o menys treballadors
 • No haver tingut cap vincle laboral amb el treballador
 • No haver acomiadat en el 6 mesos anteriors, un acomiadament improcedent.
 • Mantenir al nou contractat almenys 18 mesos, i mantenir la plantilla mitja almenys 1 any.

Incentius a la contractació de nous projectes:

Reducció del 100% de la quota empresarial durant els 12 mesos següents a la contractació dels treballadors per compte pròpia menors de 30 anys, sense treballadors assalariats, que des de 22 de febrer, contractin per primera vegada indefinidament a persones desocupades d’igual o majors de 45 anys, inscrits a l’atur més de 12 mesos. Si es formalitza aquest contracte, per mantenir la bonificació s’haurà de mantenir al treballador almenys 18 mesos.

Primera ocupació jove:

Es podran celebrar contractes temporals a joves desocupats menors de 30 anys que no tinguin experiència professional o que aquesta sigui inferior a 3 mesos. La duració mínima del contracte serà de 3 mesos i màxim 6 mesos, a menys que per conveni col·lectiu s’estableixi una duració superior. El contracte serà a temps complert o parcial però com a mínim amb un 75% de la jornada.

Si aquest contracte es transforma a indefinit, es podrà bonificar 41,67 euros al mes durant 3 anys, i si és dona, de 58,33 euros al mes.

Incentius als contractes en pràctiques per la primera ocupació:

Si es formalitza un contracte en pràctiques a un menor de 30 anys, es tindrà dret a una bonificació del 50% de la quota empresarial per contingències comunes durant tota la vigència del contracte.

Si prèviament a aquest contracte, s’hagués fet un contracte en pràctiques no laborals a l’empresa, la bonificació serà del 75%.

Impost de Societats:

Les entitats de nova creació, constituïdes a partir de 1 de gener de 2013, que realitzin activitats econòmiques, tributaran en el primer període impositiu en que la base imposable sigui positiva, i en el següent, pels següents tipus:

 • 15% per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros
 • 20% per la resta

No s’entendrà iniciada una activitat econòmica quan aquesta s’hagués realitzat prèviament per altres persones o entitats vinculades, o quan aquesta hagués estat exercida, durant l’any anterior a la constitució de l’entitat, per una persona física que ostenti una participació, directe o indirecte, en els fons propis de l’entitat de nova creació superior al 50%

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

 • Amb efectes 1 de gener de 2013 es suprimeix el  límit dels 15.500 euros que hi havia fins ara per tal que la prestació per desocupació en la seva modalitat de pagament únic fos exempt.
 • Els contribuents que hagin iniciat una activitat econòmica a partir de 1 de gener de 2013, i tributin per estimació directe, podran aplicar una reducció del 20% en els seus rendiment net positiu, en el primer període en que aquest sigui positiu, i en el següent.

S’entén que s’inicia una activitat, quan no s’hagués exercit cap activitat econòmica en l’ant anterior a la data d’inici de la mateixa, sense tenir en consideració aquelles activitats en l’exercici de les quals s’hagués cessat sense haver arribat a tenir rendiments nets positius des del seu inici.

La quantia dels rendiments nets sobre la que s’aplicarà la reducció no podrà superar l’import de 100.000 euros anuals.

No es podrà aplicar aquesta reducció en el període impositiu en el que més del 50% dels seus ingressos procedeixin d’una persona o entitat de la que el contribuent hagués obtingut rendiments del treball en l’any anterior a la data d’inici de l’activitat.

Mesures de finançament per al pagament als proveïdors de les Entitats Locals i Comunitats Autònomes, i de lluita contra la morositat en les operacions comercials

 • S’amplia el Pla de Pagament a Proveïdors, donant una segona oportunitat a proveïdors d’Entitats Locals i Comunitats Autònomes ja incloses en el Pla, així com ampliant l’àmbit d’aplicació a noves Administracions. En tot cas han de ser factures que siguin líquides, vençudes  i exigibles amb anterioritat a 1 de gener de 2013.
 • Es modifica la Llei 3/2004 de mesures de lluita contra la mororitat:
 • El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no s’hagués fixat data en el contracte, serà de 30 dies naturals després de la data de recepció de mercaderies o prestació de serveis. Aquests terminis podran ser ampliats mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un termini superior a 60 dies.
 • Es fixe que el tipus legal d’interès de demora que el deutor estarà obligat a pagar serà la suma del tipus d’interès aplicat pel BCE en la seva més recent operació principal de finançament, més 8 punts percentuals (enfront dels 7 que hi havia fins ara)
 • Quan el deutor incorri en mora, el creditor tindrà dret a cobrar del deutor una quantitat fixe de 40 euros, a més de tenir dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos de cobrament, degudament acreditats, que hagi sofert i que superin els 40 euros (desapareix l’anterior límit del 15% del deute principal).

Descargar PDF

Quant a l'autor

Judit editor

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació del nostre lloc web. Si continua
navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a l'apartat de Política de cookies.

ACEPTAR

Aviso de cookies
CatalanEnglishFrenchSpanish