Reial Decret Llei 20/2011

Reial Decret Llei 20/2011

El passat 30 de desembre es va aprovar el Reial Decret Llei 20/2011 de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.

Entre les mesures aprovades, destaquem les que creiem poden ser del seu interès:

IRPF

-Deducció per inversió en vivenda habitual.

Amb efectes retroactius a 1/1/2011 s’ha suprimit el límit que es va fixar en la Llei de Pressupostos pel 2011, per a l’aplicació de la deducció als contribuents amb base imposable inferior a 24.107,20 euros. Per tant en l’exercici 2011 podran aplicar aquesta deducció tots els contribuents, independentment de quina sigui la seva base imposable.

La base màxima de deducció per adquisició, construcció, ampliació o rehabilitació es manté en 9.040 € anuals, amb una deducció estatal del 7,5%. Per als supòsits d’obres i instal·lacions d’adequació per a discapacitats la base màxima és de 12.080€.

-Gravamen complementari a la quota íntegra estatal.

En els períodes impositius 2012 i 2013 la quota íntegra estatal s’incrementa en els següents imports:

a) El resultant d’aplicar a la base liquidable general els següents tipus:

1

b) El resultant d’aplicar a la base liquidable de l’estalvi els tipus de la següent escala:

2

-Increment en la quota de retenció

Per al càlcul de la retenció dels rendiments del treball per als exercici 2012 i 2013 es tindrà en compte la taula del punt a) anterior. No obstant es començarà a aplicar a 1 de febrer del 2012. Això significa que a partir de febrer s’incrementarà la retenció dels treballadors.

-Increment del % de pagaments a compte del 19 la 21%

En els períodes impositius 2012 i 2013 els % de pagament a compte següents passen del 19% al 21%:

 • Rendiments del capital mobiliari
 • Guanys patrimonials derivats de la transmissió d’accions en institucions inversió col.lectiva
 • Guanys patrimonials derivats de l’aprofitament forestals
 • Premis
 • Arrendaments o subarrendaments d’immobles urbans
 • Rendiments procedents de la propietat intelectual, industrial, prestació assis.tècnica
 • Arrendament de béns mobles, negocis o mines
 • Ingressos a compte sobre la imputació de rendes per la cessió de drets d’imatge

–  Increment del % de retenció dels administradors i membre del consell d’administració

Durant els exercicis 2012 i 2013 s’incrementa el % de retenció del 35 al 42%

– Reducció per a manteniment d’ocupació

Es manté pel 2012 la reducció del 20% del rendiment d’activitats econòmiques, per aquells contribuents amb xifra de negocis inferior a 5.000.000 € i plantilla mitja inferior a 25 empleats, que mantinguin  o creen ocupació.

– Despeses i inversions en formació del personal

S’amplia al 2012 la no consideració com a retribució en espècie de les despeses efectuades per a habituar als empleats en la utilització de les noves tecnologies de la informació, quan la seva utilització només pugui realitzar-se fora del lloc i horari de treball.

IMPOST DE SOCIETATS

– Pagaments fraccionats.

Es manté la regulació vigent a  2011 pels pagaments fraccionats, inclòs l’increment de tipus introduïts pel RDL 9/2011:

Per a la opció de l’article 45.2 el tipus és del 18%.

Per a la opció de l’article 45.3 (en funció del resultat) el tipus és de:

3

– Deducció per a despeses de formació al personal

Amb efectes des de 1 de gener de 2012, les despeses efectuades durant els anys 2007 a 2012 per habituar als empleats en la utilització  de les noves tecnologies de la informació, quan la seva utilització només pugui realitzar-se fora del lloc i horari de treball, donaran dret a l’aplicació de la deducció  per a despeses de formació del personal.

– Percentatge de retenció i ingrés a compte

Des de 1 de gener de 2012 i fins a 31 de desembre de 2013, el % de retenció o ingrés a compte passa del 19 al 21%.

– Tipus de gravamen reduït per a microempreses que mantingui o creen ocupació

Es prorroga per 2012 el tipus reduït del 20% per a empreses amb menys de 5.000.000 euros de xifra de negoci, i menys de 25 treballadors  que mantinguin o creen ocupació, per al primer tram entre 0 i 300.000 euros.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

– El tipus de gravamen general passa del 24 al 24,75%

– S’incrementa del 19 al 21%:

 • El tipus complementari aplicable sobre les quantitats transferides al estranger amb càrrec a les rendes de l’establiment permanent.
 • Dividends i altres rendiments derivats de la participació en fons propis d’una entitat
 • Interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis
 • Guanys patrimonials derivats de transmissions.

 

IVA

– IVA reduït en adquisició de vivendes

Es prorroga fins a 31/12/2012 l’aplicació del tipus reduït del 4% a les entregues d’edificis aptes per a la seva utilització com a vivendes, incloses les places de pàrquing, amb un màxim de dos, transmeses conjuntament.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

– S’incrementa  pels exercicis 2012 i 2013 els tipus de gravamen d’aquest impost entre un 4 i un 10%  depenent de l’entrada en vigor de la corresponent ponència total de valors del municipi.

COTITZACIONS SOCIALS

– S’incrementa un 1% les bases màximes aplicables en els diferents règims.

– Autònoms

4

No obstant, per la base de cotització dels treballadors autònoms que abans dels 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol règim de la Seguretat Social 5 o més anys, hi ha regles específiques:

5

– Revalorització i manteniment del poder adquisitiu de les pensions

Mentre no s’aprovi la Llei de Pressupostos General de l’Estat pel 2012, continua vigent el contingut de la Llei de pressupostos pel 2011, però en matèria de pensions hi ha algunes modificacions, entre les que destaquen:

– S’incrementa pel 2012 un 1% les pensions de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva

– S’incrementa un 1% els imports de les pensions mínimes del sistema de la Seguretat Social i de les Classes Passives, de les pensions no contributives i de l’extingit “Seguro Obligatorio de la Vejez e Invalidez”, Aixa com les prestacions per fill a càrrec amb + 18 anys i minusvalia igual o superior al 65%.

– Límit màxim de percepció per pensió pública: 2.522,89 €/mes o 35.320,46 €/any

– Els perceptors de complement per mínims de les pensions de la Seguretat Social, rebran, abans de 1 d’abril de 2012 i en un únic pagament, la diferència entre la pensió rebuda en 2011 i la que hagués correspòs d’haver aplicat a les quantitats mínimes l’increment del 2,9% corresponent a l’IPC real de novembre 2010 a novembre 2011.

 

Es prorroga durant 6 mesos, l’ajuda econòmica d’acompanyament de 400 euros, a les persones que esgotin la seva protecció per atur, establerta en l’art. 6 del RDL 10/2011.

PROPERES NOVETATS

En el Consell de Ministres del dia 5 de gener, la vicepresidenta ha anunciat que s’intensificarà la investigació del frau fiscal, així com el control en la fase recaptatòria, a més d’augmentar la col.laboració amb les administracions tributàries autònomes.

Ha informat que Hisenda està estudiant la implantació de mesures per a limitar l’ús del pagament en efectiu de determinades transaccions econòmiques per lluitar així contra l’economia submergida i la utilització de diner en negre per aquests pagament.

Per tal de lluitar contra l’economia submergida es reforçaran els mecanismes de col.laboració amb la Inspecció de Treball i la Tresoreria de la Seguretat Social, i s’utilitzarà altra informació com consum d’energia elèctrica i terminals de targetes de crèdit per a detectar activitats econòmiques ocultes o parcialment declarades.

 

Descargar PDF

Quant a l'autor

Judit editor

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació del nostre lloc web. Si continua
navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a l'apartat de Política de cookies.

ACEPTAR

Aviso de cookies
CatalanEnglishFrenchSpanish