Novetats fiscals i laborals

Novetats fiscals i laborals

Aquests últims dies s’han publicat vàries normatives legals que ens afecten pel tancament del 2012 i pel 2013:

 • Decret Llei 7/2012, de la Generalitat de Catalunya, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten a l’Impost sobre el Patrimoni.
 • Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la que s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.
 • Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013.


Impost sobre el Patrimoni

L’Estat ha prorrogat 1 any més la vigència de l’Impost de Patrimoni, establint una bonificació del 100%  a partir de l’1 de gener de 2014.

Amb efectes 31-12-2012  Catalunya ha modificat l’esmentat impost, rebaixant el mínim exempt de 700.000 a 500.000 euros, i incrementant un 5% els trams respecte la tarifa estatal i un 10% respecte al tram més alt (superior a 10.695.996,06 euros).  Es manté els 300.000 euros exempts per a la vivenda habitual. Al haver-se aprovat amb efectes 31-12-2012 significa que en la declaració del 2012 que es farà al maig-juny del 2013 ja estaran en vigor aquests canvis normatius.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

(canvis que entren en vigor a partir de 1 de gener de 2013)

 • Es suprimeix la deducció per inversió en vivenda habitual a partir de 1-1-2013, mantinguent un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31-12-2012.
 • Es crea un gravamen especial pels premis de loteries de l’Estat, Comunitats Autònomes, ONCE, Creu Roja i altres. Aquests premis passaran a tributar un 20%, estant els primers 2.500 euros exempts. El pagador ja aplicarà la retenció del 20%, que estalviarà al contribuent d’haver de presentar l’autoliquidació. Només caldrà presentar-la si no hi ha hagut aquesta retenció.

Nota: només s’aplica als premis celebrats a partir de 1 de gener del 2013; si són premis celebrats en dates anteriors, encara que es cobrin al 2013 no s’aplica aquest gravamen.

 • Per tal de penalitzar els moviments especulatius, els guanys i pèrdues patrimonials només s’integraran en la base de l’estalvi si provenen de transmissions d’elements de + 1 any d’antiguitat, la resta aniran a la base imposable general tributant al tipus que els correspongui segons l’escala.
 • Es manté pel 2013 la reducció del 20% del rendiment net positiu d’activitats econòmiques, per a manteniment o creació d’ocupació.
 • Es prorroga pel 2013 el tractament fiscal de les despeses i inversions per habituar als empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i informació (es consideren despeses de formació).
 • S’estableix, pel contribuent que vulgui acollir-s’hi, una actualització de balanços voluntària. Es podran actualitzar elements de l’immobilitzat material i inversions immobiliàries, i immobles. Els elements han d’estar afectes a activitats econòmiques.
  S’estableixen uns coeficients d’actualització, que no poden fer excedir el valor de mercat de l’element.
  S’aplicarà un gravamen únic del 5% sobre l’actualització, que s’haurà de liquidar el dia que es presenti la declaració de Renda del 2012.
 • En les indemnitzacions derivades de l’extinció de relacions laborals o mercantils, de quantia molt elevada, es redueix o s’elimina la reducció del 40% aplicable derivada de períodes de generació superiors als 2 anys.


Impost sobre Societats

 • Es prorroga pel 2013 el tractament fiscal de les despeses i inversions per habituar als empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i informació (donen dret a la deducció prevista de l’article 40 del TRLIS)
 • Els premis obtinguts de  loteries de l’Estat, Comunitats autònomes, ONCE, Creu Roja i altres s’integren en la base imposable de l’impost, amb la diferència que la retenció soportada pel pagador es podrà descomptar de les retencions i pagaments a compte efectuats.
 • S’estableix per a les grans empreses pels exercicis 2012 i 2013, una limitació a l’amortització fiscalment deduïble del 70% de l’amortització que hagués correspòs aquests anys.  La part que no resulti fiscalment deduïble s’aplicarà  de forma lineal  durant un termini de 10 anys o opcionalment  durant la vida útil de l’element, a partir del primer període impositiu que s’iniciï dintre l’any 2015.
 • Es manté pel 2013 per a les empreses amb xifra de negocis inferior a 5 milions d’euros, i plantilla entre 1 i 25 treballadors, els tipus reduïts del 20-25% si mantenen la plantilla mitja respecte al 2008.
 • S’estableix, pel contribuent que vulgui acollir-s’hi, una actualització de balanços voluntària. Es podran actualitzar elements de l’immobilitzat material i inversions immobiliàries, i immobles.

S’estableixen uns coeficients d’actualització, que no poden fer excedir el valor de mercat de l’element.

S’aplicarà un gravamen únic del 5% sobre l’actualització, que s’haurà de liquidar el dia que es presenti la declaració de l’Impost de Societats del 2012.

– Es considera despesa no deduïble de l’Impost, les indemnitzacions per extinció de la relació laboral o mercantil, que excedeixin per cada perceptor de 1.000.000 euros.

Impost sobre els Dipòsits en Entitats de Crèdit 

Es crea un impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, per tal de garantitzar una major eficiència en el funcionament del sistema financer.

Tipus d’interès

La Llei de Pressupostos pel 2013 fixe el tipus d’interès legal del diner en el 4%, i l’interès de demora en el 5%.

Matèria laboral

Per l’any 2013, l’edat de jubilació comença a incrementar paulatinament, com ja havíem avançat en circulars anteriors, quedant l’edat de jubilació per aquest any a 65 anys i un mes. Progressivament, cada any s’afegirà un mes més als 65 anys per poder-se jubilar. De tal manera que al 2027, l’edat de jubilació serà de 67 anys.  Resumint per anys quedarà així:

1

Descargar PDF

Quant a l'autor

Judit editor

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació del nostre lloc web. Si continua
navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a l'apartat de Política de cookies.

ACEPTAR

Aviso de cookies
CatalanEnglishFrenchSpanish