Mesures de flexibilitat en l’empresa

Mesures de flexibilitat en l’empresa

MESURES DE FLEXIBILITAT EN L’EMPRESA DESPRÉS DE LA REFORMA LABORAL

1

Modificació Substancial de les Condiciones de Treball (art. 41 ET)

 

L’empresa pot acordar-ho unilateralment si hi ha raons econòmiques, tècniques, organitzatives, o de producció. Considerant tals les que estiguin relacionades amb la competitivitat, productivitat o organització tècnica.

Es poden modificar entre altres:

  • Jornada de treball
  • Horari
  • Règim de treball a torns
  • Sistema de remuneracions
  • Sistema de treball i rendiment
  • Funcions quan excedeixin dels límits de la mobilitat funcional de l’article 39

 

No es poden modificar les condicions regulades en convenis col.lectius estatutaris (no es pot modificar res per sota conveni)

2

Modificació individual

No hi ha període de consultes. L’empresa notifica al treballador afectat, i als representants legals si n’hi ha,  la seva decisió d’efectuar la modificació substancial, amb una antel.lació mínima de 15 dies.

Modificació col.lectiva

Legitimats per actuar en noms dels treballadors, en cas d’un únic centre, i per aquest ordre:

1er) comitè d’empresa o delegats de personal

2on) Si no n’hi ha, els treballadors poden optar per atribuir la seva representació per  a la negociació  de l’acord, a la seva elecció, a una comissió d’un màxim de 3 membres integrada per treballadors de la pròpia empresa i escollits democràticament,  o a una comissió d’igual nombre de components designats, segons la seva representativitat, pels sindicats més representatius  del sector al que pertanyi l’empresa, i que estiguessin legitimats per a formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació  a l’empresa.

Esquema i terminis de la modificació col.lectiva:

3

Documentació  a presentar:

No està regulat, però l’AN té el criteri que s’han d’aplicar les regles de l’article 64.1 ET que regula les exigències generals sobre la informació i consulta als representants dels treballadors.

“1. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa y la evolución del empleo en la misma, en los términos previstos en este artículo.

Se entiende por información la transmisión de datos por el empresario al comité de empresa, a fin de que éste tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su examen. Por consulta se entiende el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre una cuestión determinada, incluyendo, en su caso, la emisión de informe previo por parte del mismo.

En la definición o aplicación de los procedimientos de información y consulta, el empresario y el comité de empresa actuarán con espíritu de cooperación, en cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta tanto los intereses de la empresa como los de los trabajadores”

Opcions dels treballadors:

4

 

Els treballadors poden subscriure un conveni especial amb la TGSS per a mantenir la base de cotització anterior a la modificació.

Suspensió temporal de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, técniques, organitzatives o de producción o derivades de força major – ERO

(art. 47 ET i RD 1483/2012)

Procediment aplicable qualsevol que sigui el número de treballadors de l’empresa i el número d’afectats per l’ERO. (no es diferencia entre modificació individual o col.lectiva)

Causes motivadores

Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producción, de carácter cojuntural

Reducció de jornada

Està permès la reducció temporal enre un 10% i un 70% de la jornada (per dies sencers, o per hores dintre la jornada diaria)

Esquema i terminis de  l’ERO de suspensió/reducció:

5

6

Opcions dels treballadors:

7

Cotitzacions a la Seguretat Social:

L’empresa continua ingressant el 100% de la Seguretat Social empresarial. L’inem ingressa la part del treballador.

L’empresa té una bonificació  del 50% de l’aportació empresarial per contingències comuns del període de reducció, per un període màxim de 240  dies (complint uns requisits: estar al corrent de pagament, mantenir els treballadors mínim 1 any després de la finalització de l’ERO,….). Si no es compleixen els requisits cal tornar la bonificació

Prestació atur:

Cal complir els requisits per a tenir-hi dret  (mínim 360 dies dintre els últims 6 anys)

Es consumeix un % d’atur equivalent a la reducció de la jornada.

 

Descargar PDF

Quant a l'autor

Judit editor

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació del nostre lloc web. Si continua
navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a l'apartat de Política de cookies.

ACEPTAR

Aviso de cookies
CatalanEnglishFrenchSpanish