Reial Decret Llei 20/2012

Reial Decret Llei 20/2012

Tal com us vam informar al juliol, el Reial Decret Llei 20/2012 ha introduït canvis fiscals i laborals importants que ens afecten de ple a tots. Us fem aquí un resum i restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Canvis en Impost sobre la Renda de les Persones Fisiques (IRPF)

 • Amb efectes 15/07/2012 es suprimeix la compensació fiscal per deducció en adquisició de vivenda habitual adquirida abans dels 20/01/2006.
 • Incrementa el % de retenció de determinats rendiments:

1

Canvis en l’Impost de Societats

 • Pels períodes 2012 i 2013 disminució dels límits d’aplicació temporal a la compensació de bases imposables negatives procedents d’exercicis anteriors en empreses que hagin superat els 6.010.121,04 euros de xifra de negocis en els 12 mesos anteriors:

2

 • Limitació a la deduïbilitat del Fons de comerç (pels períodes impositius iniciats dins el 2012 i 2013)

Els fons de comerç serà deduïble amb el límit anual de la centèssima part del seu import (ja fixat en el RD-L 12/2012), però ara s’introdueix que aquesta limitació no s’aplicarà als contribuents de l’IRPF que siguin empresa de reduïda dimensió segons l’article 108 TRLIS

 • Augmenta el límit temporal anual a la deducció corresponent a l’immobilitzat intangible amb vida útil indefinida al 50% del seu import, no resultant aplicable als contribuents de l’IRPF que siguin empresa de reduïda dimensió segons l’article 108 TRLIS.
 • Pagaments fraccionats segons la modalitat de l’article 3 de períodes iniciats dintre 2012 i 2013: S’integra en la base imposable el 25% dels dividends i rendes devengades als que resulti d’aplicació l’exempció per evitar la doble imposició internacional sobre dividends i rendes de font estrangera derivats de la transmissió de valors de fons propis d’entitats no residents.
 • Pagaments fraccionats segons la modalitat de l’article 4 (grans empreses) de períodes iniciats dintre 2012 i 2013 (2P i 3P 2012 i tot 2013):

3

 • Pel 2012 i 2013 s’eleva l’import mínim del pagament fraccionat aplicable a les empreses amb x.negocis >20.000.000, establint un mínim del 12% sobre el resultat, sense poder restar les bases imposables negatives. (6% en casos en que almenys el 85% dels ingressos siguin rendes exemptes dels articles 21 i 22 del TRLIS)
 • A partir de 1/1/2012 i amb caràcter indefinit s’estableix la limitació a la deduïbilitat de les despeses financeres de qualsevol empresa (ja no fa falta que pertanyin a un grup com va establir el RDL 12/2012), a un 30% del benefici operatiu, amb un límit mínim deduïble de 1.000.000 euros (part proporcional en períodes inferiors a l’any). No s’aplica a entitats de crèdit i asseguradores, ni en el període impositiu que s’extingeixi la societat.
 • A partir de 15/07/2012 es crea un gravamen especial sobre dividends i rendes de font estrangera derivats de la transmissió de valors de fons propis d’entitats no residents.

Canvis en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Canvien els tipus d’IVA, Recàrrec equivalència i compensacions del règim d’Agricultura, a partir de 1 de setembre de 2012:

4

 • Es produeix la modificació d’alguns béns serveis que passen a tributar a un tipus superior a partir de 01/09/2012:

5

 • A partir de 1/09/2012 es redefineix el concepte d’entrega de béns per a les execucions d’obra, de manera que van al tipus reduït les execucions d’obra de renovació i reparació realitzades en vivendes, quan es compleixin els següents requisits:
  • Que el destinatari sigui una persona física, o comunitat de propietaris, i utilitzi la vivenda per a ús particular.
  • Que la construcció o rehabilitació hagi acabat almenys 2 anys abans de l’inici de les obres
  • Que la persona que realitzi les obres no aporti materials o el seu cost no excedeixi del 40% de la base de la operació (abans el 33%)
 • Qüestions plantejades sobre el canvi d’IVA a tenir en compte al fer la factura:
  • Expedició de la factura en data diferent al devengament:
   preval la data en que s’hagi fet la operació, aplicant el tipus vigent en aquell moment, encara que cal fer constar les dos dates en la factura.
   Exemple: data operació=30/08/12 i data expedició factura=15/9/12 cal aplicar el tipus antic i es farà constar les dos dates en la factura.
  • Pagaments anticipats anteriors a 1/9/12:
   no cal rectificar el tipus aplicat en la fra de pagament a compte, es va aplicar el tipus vigent en el seu moment, encara que la operació s’acabi realitzant després de 1 de setembre.
  • Operacions de tracte successiu (arrendament, llum,..) :
   s’aplica el tipus vigent en el moment en que sigui exigible la contraprestació (encara que inclogui períodes consumits abans del canvi de tipus)
  • Descomptes posteriors a la realització de la operació o correccions:
   s’aplica el tipus impositiu vigent en el moment  del devengament de la operació. Si el descompte és per rappel que inclou períodes amb els tipus diferents, s’aplicarà a cada període el tipus que estigués vigent.
  • Operacions amb ents públics:
   s’aplicarà el tipus vigent en el moment del devengament de la operació, independentment del tipus que es va tenir en compte al formular la oferta.
   Si el contracte celebrat amb un Ent Públic consisteix en la execució d’obra, en que el pagament s’efectua mitjançant certificació d’obra, s’ha de distingir les següents variants:

   • Si la obra ja està acabada: s’aplica el tipus corresponent a la data d’entrega i recepció de l’obra.
   • Si la obra no està acabada: S’aplica el tipus en que es cobri fectivament la certificació, tenint en compte que la data de la certificació no dóna lloc a devengament a efectes de l’IVA fins que es cobra, havent d’expedir factura amb ocasió del pagament anticipat.

Laboral i Seguretat Social:

1) Recàrrecs seguretat social: una vegada transcorregut el termini per pagar la seguretat social, es produiran els següents recàrrecs:
Presentació dins del plaç reglamentari: 20% de recàrrec si s’abonen les quotes després del venciment (s’eliminen el 3%, 5% i  10% que hi havia fins ara).

2) Tributació de les indemnitzacions:
– no tributaran les referents als acomiadaments objectius, la indemnització dels quals no superi els 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Si es pacta més indemnització, la restant tributarà.
– no tributaran els acomiadaments col·lectius, sempre i quan, la indemnització no superi ellímit establert.

3) La prestació d’atur: es calcularà aplicant a la base reguladora el 70% els primers 180 dies i el 50% a partir del 181 dia i fins al final. Per tant, amb la nova legislació es redueix el percentatge que es pot cobrar estant a l’atur.

4) El Fons de Garantia Salarial abonarà:

 • Els salaris deixats de percebre per part de l’empresa en cas d’insolvència o concurs de l’empresa
 • Indemnitzacions per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, així com acomiadaments col·lectius, amb límit un any.
 • Les empreses que acomiadin amb 20 dies a algun treballador, podran pagar el 60% de la indemnització, i el restant 40% el treballador el podrà reclamar directament al Fons.

5) Supressió del dret a l’aplicació de bonificacions: A partir de 1 d’agost de 2012 es prohibeix l’aplicació de certes bonificacions que les empreses s’estaven aplicant per la contractació i el manteniment de la ocupació. Ja que és un punt molt extens a desenvolupar, per totes les derogacions de varies parts de les lleis que estan afectades, hem decidit analitzar cada bonificació i explicar-ho en forma de circular personalitzada a cada empresa. D’aquesta forma, podem veure el cost que incrementa en seguretat social aquesta reforma.

Altres novetats:

 • S’introdueix una major lliberalització d’horaris en l’àmbit de la distribució comercial
 • Es redueix la Renda bàsica d’emancipació (ajuda per a lloguers) en un 30%

 

Descargar PDF

 

 

Quant a l'autor

Judit editor

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació del nostre lloc web. Si continua
navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a l'apartat de Política de cookies.

ACEPTAR

Aviso de cookies
CatalanEnglishFrenchSpanish