TARIFA PLANA DE COTITZACIÓ (RD 3/2014)

TARIFA PLANA DE COTITZACIÓ (RD 3/2014)

CIRCULAR INFORMATIVA

Amb el Real Decret-Llei 3/2014 de 28 de febrer, de mesures urgents per fomentar la ocupació i la contractació indefinida, es regula una tarifa plana de cotització de contingències comunes pels contractes indefinits.
Amb efecte del 25 de febrer de 2014, l’aportació empresarial de cotització a la Seguretat Social de contingències comunes passen a ser, en casos de contractació indefinida, les següents quantitats:
-Si la contractació és a temps complet, 100 euros mensuals.
-Si la contractació és a temps parcial igual o superior al 75% de la jornada, 75 euros mensuals.
-Si la contractació és a temps parcial igual o superior al 50%, 50 euros mensuals.

Aquestes reduccions s’aplicaran durant 24 mesos computats a partir de la data de l’inici del contracte, que s’haurà de celebrar entre el 25 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2014. Un cop finalitzi el període de 25 mesos, les empreses que tenien menys de 10 treballadors a l’inic del contracte tindran dret a una reducció del 50% de contingències comunes del treballador contractat durant 12 mesos més.

Per poder acollir-se a a aquesta reducció s’han de complir els següents requisits:

a) Estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social, tant a la data d’inici del contracte com durant l’aplicació de la reducció. Si durant la reducció es produeix una falta d’ingrés de les obligacions tributàries o de Seguretat Social, es produirà la pèrdua automàtica de la reducció a partir del mes de l’incompliment
b) No haver extingit contractes per causes objectives o acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats improcedents judicialment en els 6 mesos anteriors a la celebració del contracte. Tampoc es podran haver extingit contracte per acomiadaments col·lectius realitzats als 6 mesos anteriors a la contractació. A efectes del compliment d’aquest requisit no es tindran en compte les extincions produïdes abans del 25 de febrer de 2014.
c) S’hauran de celebrar contractes indefinits que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total a l’empresa.
d) S’haurà de mantenir durant 36 mesos el nivell d’ocupació indefinit i el nivell d’ocupació total de l’empresa aconseguit amb la celebració del contracte. Per aquest requisit no es tindran en compte les extincions de contractes per causes objectives o acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents.
e) No haver estat exclosos de l’accés als beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per la comissió de la infracció greu (article 22.2) o molt greu (article 16 i 23) de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

Les esmentades reduccions no seran d’aplicació a:

  • Relacions de caràcter especial.
  • Contractacions que afectin al cònjuge, ascendents, descendents i parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusive de l’empresari i/o administrador de la societat. Sí que els empresaris individuals podran contractar els fills amb aquesta reducció sempre i quan siguin menors de 30 anys, encara que convisquin amb l’empresari.
  • Contractacions incloses dins de qualsevol sistema especial del Règim General de la Seguretat Social.
  • Contractació de treballadors que hagin estat contractats en altres empreses del mateix grup d’empreses i els contractes dels quals s’haguessin extingit per causes objectives o acomiadaments disciplinaris declarats improcedents, o per acomiadaments col·lectius durant els 6 mesos anteriors a la contractació. A efectes del compliment d’aquest requisit no es tindran en compte les extincions produïdes abans del 25 de febrer de 2014
  • Contractació de treballadors que en els 6 mesos anteriors a la data d’inici del contracte haguessin prestat serveis a la mateixa empresa. A efectes del compliment d’aquest requisit no es tindran en compte les finalitzacions contractuals produïdes abans del 25 de febrer de 2014.

En els casos d’aplicació indeguda de la reducció per incompliment dels requisits, es procedirà al reintegrament de les quantitats deixades d’ingressar amb el recàrrec i interès de demora corresponent.

 

 

Descargar PDF

Quant a l'autor

Judit editor

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació del nostre lloc web. Si continua
navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a l'apartat de Política de cookies.

ACEPTAR

Aviso de cookies
CatalanEnglishFrenchSpanish